Tlačivá pre občanovTlačivá pre občanov
Názov Dátum
Žiadosť o vydanie potvrdenia o stavbe a pridelení súpisného čísla na stavbu 12.02.2024
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa §-u 140b - vodná stavba 12.12.2023
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR 10.08.2023
Žiadosť o vydanie Osvedčenia SHR 10.08.2023
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení 4. a ďalšieho dieťaťa 11.07.2023
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 05.05.2023
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby 30.03.2023
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti 27.12.2022
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 13.01.2020
Návratka - hrobové miesta 21.10.2019
Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pôdy 27.05.2019
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 16.04.2019
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka 11.06.2018
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 02.02.2017
Žiadosť o užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 02.02.2017
Žiadosť o určenie súpisného čísla 16.12.2015
Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného čísla 16.12.2015
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 18.06.2013
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 18.06.2013
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 18.06.2013
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 18.06.2013
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním 18.06.2013
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním 18.06.2013
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby 14.06.2013
Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní 14.06.2013
Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením 14.06.2013
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 14.06.2013
Žiadosť o stavebné povolenie 14.06.2013
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 14.06.2013
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 14.11.2008
Ohlásenie drobnej stavby 21.05.2008
Protokol o skúške vodotesnosti žumpy 24.04.2008
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 24.04.2008
Žiadosť o povolenie reklamy 24.04.2008
Žiadosť o rozkopanie ver. priestranstva 24.04.2008
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 24.04.2008
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby 23.04.2008
Potvrdenie o nadobudnutí stavby 23.04.2008
Predĺženie lehoty dokončenia stavby 23.04.2008
Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby 23.04.2008
Publikované: 18.11.2019 | Aktualizácia: 10.8.2023
Nastavenia cookies