Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá PFA 06/2019 19.7.2019 Zoznam prijatých faktúr 06/2019 -   171 418,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 06/2019 19.7.2019 Zoznam vystavených faktúr 06/2019 -   131,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 ZoP 2.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000320717 SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 05/2019 24.6.2019 Zoznam prijatých faktúr za 05/2019 -   10 890,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 05/2019 24.6.2019 Zoznam vystavených faktúr 05/2019 -   164,98 EUR 
Detail Faktúra došlá VFA kanál 05/2019 6.6.2019 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál - 05/2019 -   20,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 1/2019 22.5.2019 Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie stavebného a technologického diela „ ČOV... W-Control s. r. o. 36804207  179 492,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZMdS č. 1/2019 22.5.2019 Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v... Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 37 872 915   
Detail Faktúra vyšlá VFA 04/2019 17.5.2019 Zoznam vystavených faktúr 04/2019 -   1 958,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 04/2019 17.5.2019 Zoznam prijatých faktúr 04/2019 -   12 818,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DoS č. 1/2019 15.5.2019 Obec Plavnica sa zaväzuje zabezpečiť súvislú odbornú prax pre študenta SPŠE Prešov v... Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k zmluve ZO/2018A6605-1 15.5.2019 Zmluvé strany uzatvorili dňa 07. 05. 2019 Zmluvu č. ZO/2018A6605-1 o zabezpečení výkonu... osobnyudaj.sk, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 1/2019 6.5.2019 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového...
Anna Bukovinová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPrijatíDot č. 1/2019 3.5.2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,-... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.5.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra vyšlá VFA 03-01/2019 18.4.2019 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 2019 -   17 017,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZD č. 1/2019 17.4.2019 Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a... Ľubomír LUDVIK WINDOORS   360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 03/2019 17.4.2019 Zoznam prijatých faktúr 03/2019 -   32 724,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 03/2019 17.4.2019 Zoznam vystavených faktúr 03/2019 -   397,90 EUR