Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Božík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.10.2018 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... Božík & partners, s. r. o. 44948867  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.10.2018 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501  17,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.10.2018 Účastníci právneho úkonu sa dohodli na vzájomnej zámene nehnuteľností opísaných v čl.... Helena Romaňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/38/054/161 1.10.2018 Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na... ÚPSVaR Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/SL/2018/POI 25.9.2018 Príkazník sa touto Zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon verejného... Ľubovianske regionálne združenie miest a obcí; Ing. Jozef Balkó   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2018 Odstránenie nedostatkov Ladislav Rindoš a manž. Anna Rindošová, rod. Molnárová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.9.2018 Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  699,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.9.2018 Zoznam prijatých faktúr 8/2018 -   77 807,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.9.2018 Zoznam vyhotovených 8/2018 -   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 31.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods.6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  4 680,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 21.8.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2018 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.8.2018 Zoznam prijatých faktúr 7/2018 -   53 645,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 439/2018/OK 16.8.2018 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1/2018 13.8.2018 V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy... VPMJ s. r. o. 47 226 412  24 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ladislav Rindoš a Anna Rindošová, rod. Molnárová   274,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Štefan Paralič, rod. Paralič a manž. Terézia Paraličová rod. Nemcová   150,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ján Huba rod. Huba a manž. Marta Hubová rod. Paraličová   96,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Environmentálny fond   100 000,00 EUR