Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 24.9.2021 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Mária Štupáková 40321975  1 154,40 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 8/2021 21.9.2021 Zoznam prijatých faktúr 8/2021 -   27 641,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská A17814307 27.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prevzatie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D1 27.8.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - dohoda strán na aktivácii účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam prijatých faktúr 7/2021 -   23 841,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam vydaných faktúr 7/2021 -   2 239,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z1472021 11.8.2021 Zmluva o zverení majetku obce do správy - vlastník zveruje správcovi do správy dlhodobý... Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  122 704,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 6/2021 20.7.2021 Zoznam prijatých faktúr 6/2021 -   37 481,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2021 20.7.2021 Zoznam vydaných faktúr 6/2021 -   315,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2021 25.6.2021 Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom... Pavol Kyšeľa   7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam prijatých faktúr 5/2021 -   26 503,41 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam vydaných faktúr 5/2021 -   40,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 6/2021 17.6.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 6/2021 -   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 4/2021 27.5.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 4/2021 -   16 928,69 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam prijatých faktúr 4/2021 -   139 333,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam vydaných faktúr 4/2021 -   1 900,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1064 19.5.2021 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11521/2021 R 11.5.2021 Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné strany 1 a 2... POLYFORM, s.r.o. 31 679 137  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Export do csv