Potvrdenie o nadobudnutí stavby

Obec  P l a v n i c a

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Č. j. :                                                                                     V Plavnici dňa .............................................

 

 

Potvrdenie

 

o nadobudnutí stavby

 

 

 

Obec   P l a v n  i c a

 

 

potvrdzuje

 

že stavba: ....................................................................................................................................................

postavená na pozemku parcelné číslo KN ...................................v roku....................................................

katastrálne územie: .....................................................................................................................................

má pridelené súpisné číslo: ........................................................................................................................

 

Vlastníkom stavby je:

 

Meno a priezvisko (rodné)                                         Rodné číslo                            Adresa

 

..........................................................................        .......................................       ...................................

 

..........................................................................        .......................................       ...................................

 

 

ktorí túto stavbu nadobudli:

 

-          vlastnou výstavbou

-          iným nadobudnutím (uviesť) .........................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

 

 

Doklady súvisiace s výstavbou uvedeného objektu nie sú na obci archivované.

 

 

 

 

Rastislav Grich

  starosta obce

 

1. Vlastník

2. OÚ – katastrálny odbor

3. Spis

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 23.4.2008 | Zobrazené: 346