Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Obec

                                                                                                ............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               V..............................................dňa.......................

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 24 vyhl. MZP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

 

 

 

 

 1. Meno, priezvisko a adresa navrhovateľa (rodné číslo, resp. IČO)

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Názov stavby (označenie):

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Druh a účel stavby:

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Miesto stavby (obec):

...........................................................................................................................................

parc. č. pozemku a druh pozemku:

...........................................................................................................................................

 

 

 

 1. Dôvody odstránenia stavby:

...........................................................................................................................................

 

 

 

 1. Predpokladaný termín začatia odstránenia stavby:

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Predpokladaný termín dokončenia odstránenia stavby:

...........................................................................................................................................

 

 

 

 1. Spôsob odstránenia stavby:

 

 

 

a)      dodávateľsky – názov organizácie

             ..............................................................................................................................

 

 

 

b)      svojpomocne – odborný dozor (meno a adresa, oprávnenie

             ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Stavba sa odstráni s použitím (bez použitia trhavín)

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Ako sa naloží s materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné   

byty, ubytovanie alebo priestory

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 1. Ako bude využitý uvoľnený pozemok

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto

nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mená a adresy účastníkov konania:

 

 

 

 1. ...........................................................................................................................................
 2. ...........................................................................................................................................
 3. ...........................................................................................................................................
 4. ...........................................................................................................................................
 5. ...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

         podpis žiadateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Prílohy:

 

 

 

 

 

 

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom

b) kópia z katastrálnej mapy

c) technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku

d) v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie   

    mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného

    užívania

e) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického

    vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred

f) pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba,

   vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených

   s odstránením stavby

g) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých

    orgánov štátnej správy

h) pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru

    udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa

    osobitného predpisu

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 24.4.2008 | Zobrazené: 293