Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním

Stavebník

     .............................................................................................................................................................

     .............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                                          ....................................................

                                                                                                           dňa

 

 

Vec

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. spojené s kolaudačným konaním

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. Meno, priezvisko, titul (názov) stavebníka ....................................................................................................

 

    Adresa (sídlo) stavebníka ...............................................................................................................................

 

    Rodné číslo, resp. IČO ...................................................................................................................................

 

2. Predmet stavebného konania ..........................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

3. Charakteristika stavby ....................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

4. Účel stavby .....................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

5. Termín dokončenia stavby .............................................................................................................................

 

6. Miesto stavby (obec, ulica a parcelné číslo pozemkov podľa katastra nehnuteľností) ..................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

7. Spôsob využitia pozemku  ..............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

8. Vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva - číslo, resp. iné právo - uviesť aké)    .................................

    .............................................................................................................................................................................

 

 9. Parcelné čísla susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, druh, katastrálne územie .....................

 

.............................................................................................................................................................................

  

 .............................................................................................................................................................................

10. Vlastnícke práva k susedným pozemkom

 

.............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................   

 

.............................................................................................................................................................................   

 

.............................................................................................................................................................................

  

11. Projektovú dokumentáciu vypracoval ..........................................................................................................

 

......................................................................................................................., oprávnenie k projektovej

 

činnosti ...............................................................................................................................................................

 

12. Spôsob uskutočňovania stavby:

a) dodávateľsky, dodávateľ ................................................................................................................................

 

b) svojpomocne, odborný dozor .........................................................................................................................

 

.................................................., oprávnenie číslo ..............................................................................................

 

13. Zoznam účastníkov konania ( meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov susedných nehnuteľností)

 

      1. ...................................................................................................................................................................

 

      2. ...................................................................................................................................................................

 

      3. ...................................................................................................................................................................

 

      4. ...................................................................................................................................................................

 

      5. ...................................................................................................................................................................

 

     

 

                                                                                                              .............................................................

                                                                                                                       podpis stavebníka (pečiatka)

Prílohy

¨           2 x projektová dokumentácia stavby pre dodatočné stavebné povolenie, ktorá obsahuje hlavne

         - sprievodnú správu

         - súhrnnú technickú správu

         - celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 200, 1 : 500

 

         - stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý existujúci

           a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady.

¨           Rozhodnutie o umiestnení stavby.

¨           List vlastníctva, alebo doklad o inom práve k pozemkom a stavbám.

¨           Kópia katastrálnej mapy na predmetnú parcelu.

¨           Projektové hodnotenie podľa § 2 vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z., v rozsahu § 4 až 11 tejto vyhlášky (Energetický posudok).

¨           Energetický certifikát budovy

¨           Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak to predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny).

¨           Prehlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru.

¨           Záväzné stanovisko obce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k dodatočnému povoleniu stavby.

¨           Správny poplatok podľa pol. č. 61 sadzobníka správnych poplatkov

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po októbri 1976

bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom

a o dodatočné povolenie stavby           trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60:

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)   na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu         50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   na stavbu bytového domu      200 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

b)   na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                 25 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                      50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1.   rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    35 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   bytových domov                                                              100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                 30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)  

4. na spevnené plochy a parkoviská                                    &n

K stiahnutiu

Publikované: 18.6.2013 | Zobrazené: 928
Nastavenia cookies