Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním

 

Stavebník

     ...............................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

                                                          

                                                                                                                       .......................................................

                                                                                                                 dňa

 

Vec

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 39a ods. 4, § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. Meno, priezvisko, titul (názov) stavebníka .......................................................................................................

   

    Adresa (sídlo) stavebníka .................................................................................................................................

 

    Rodné číslo, resp. IČO ......................................................................................................................................

 

2. Predmet stavebného konania ............................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

3. Charakteristika navrhovanej stavby ..................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

4. Účel stavby .......................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

5. Spôsob doterajšieho využitia stavby ( v prípade rekonštrukcie, príp. inej zmeny)                        

 

      .........................................................................................................................................................................

 

      .........................................................................................................................................................................

 

6. Predpokladaný termín dokončenia stavby ........................................................................................................

 

 

7. Miesto stavby (obec, ulica a parcelné číslo pozemkov podľa katastra nehnuteľností)

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

8. Spôsob doterajšieho využitia pozemku  ...........................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

9. Vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva - číslo, resp. iné právo - uviesť aké)   

 

    ...............................................................................................................................................................................

 

10. Parcelné čísla susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, druh, katastrálne územie     

 

...............................................................................................................................................................................   

 

...............................................................................................................................................................................

 

11. Vlastnícke práva k susedným pozemkom ......................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

 ..............................................................................................................................................................................

 

12. Nároky na technickú infraštruktúru:

      - zásobovanie stavby pitnou vodou ................................................................................................................

 

      - odkanalizovanie objektu ...............................................................................................................................

 

      - zásobovanie el. energiou ..............................................................................................................................

 

      - zásobovanie plynom .....................................................................................................................................

  

13. Projektovú dokumentáciu vypracoval ............................................................................................................

 

    ......................................................................................................................., oprávnenie k projektovej

 

    činnosti ..............................................................................................................................................................

 

14. Spôsob uskutočňovania stavby:

a) dodávateľsky, dodávateľ ..................................................................................................................................

 

                                                  .................................................................................................................................

 

b) svojpomocne, odborný dozor ...........................................................................................................................

 

.................................................., oprávnenie číslo ................................................................................................

 

15. Zoznam účastníkov konania ( meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov susedných nehnuteľností)

 

      1. .....................................................................................................................................................................

 

      2. .....................................................................................................................................................................

 

      3. .....................................................................................................................................................................

 

      4. .....................................................................................................................................................................

 

      5. .....................................................................................................................................................................

 

 

     

 

                                                                                                              ..................................................................

                                                                                                                       podpis navrhovateľa (pečiatka)

 

 

Prílohy

¨           3 x projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie, ktorá obsahuje hlavne

         - sprievodnú správu

         - súhrnnú technickú správu

         - celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 200, 1 : 500

         - stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý existujúci

           a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady.

¨           Rozhodnutie o umiestnení stavby.

¨           List vlastníctva, alebo doklad o inom práve k pozemkom a stavbám.

¨           Kópia katastrálnej mapy na predmetnú parcelu.

¨           Projektové hodnotenie podľa § 2 vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z., v rozsahu § 4 až 11 tejto

         vyhlášky (Energetický posudok).

¨           Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak to predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny).

¨           Prehlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru.

¨           Záväzné stanovisko obce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

¨         Správny poplatok podľa pol. č. 60 sadzobníka správnych poplatkov:

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)   na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu         50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. na stavbu bytového domu        200 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

b)   na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                 25 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                      50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1.   rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    35 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 18.6.2013 | Zobrazené: 467
Nastavenia cookies