Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby

Vyhlásenie stavebného dozoru

alebo kvalifikovanej osoby

 

 

 

 

 

 

 

(meno, priezvisko, adresa)

 

 

 

..........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

    vyhlasujem, že budem zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania

stavby podľa § 46b, písm. a, b, c, stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

na pozemku p. č. ....................................................................  v k. ú.

 

 

 

..........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Stavebník - meno a adresa

 

 

 

...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                      .........................................................

 

 

 

                                                                                       meno, priezvisko stavebného dozoru    

                                                                                                        (pečiatka, podpis)             

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

 

 

 

 

Osoba vykonávajúca stavebný dozor:

 

 

-          sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť

a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na

stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia

a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka

-          zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie

všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie

podmienok rozhodnutí vydaných na skutočnenie stavby, najmä územného

rozhodnutia a stavebného povolenia

-          vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť

v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu

                                                                                 

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 23.4.2008 | Zobrazené: 1246