Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 Postup pri podávaní žiadsti o sociálnu službu:

a) občan predloží sociálnej pracovníčke: "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" spolu s "Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" ("Lekársky nález").

b) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa tvorí podklad pre lekársku posudkovú činnosť. Posudzujúci lekár vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.

c) sociálna pracovníčka vykoná sociálnu činnosť, terénne šetrenie, výsledkom ktorej je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri zakladných sociálnych aktivitách.

d) na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

e) obec ako správny orgán rozhodne v konaní o odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, o odkázanosti na prepravnú službu, atď.).

 

Prílohy potrebné k predloženiu žiadosti:

K stiahnutiu

Publikované: 13.1.2020 | Aktualizácia: 13.1.2020 | Zobrazené: 368
Nastavenia cookies