Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Navrhovateľ

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                            ............................................................

                                                                                                                                                     dňa

 

 

 

Vec

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

_______________________________________________________________________________________

 

 

Meno, priezvisko, titul (názov) stavebníka ...........................................................................................................

 

Adresa (sídlo) stavebníka .....................................................................................................................................

 

Rodné číslo, resp. IČO ..........................................................................................................................................

 

Stavebník navrhuje vydať kolaudačné rozhodnutie na stavbu .............................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

ktorá bola povolená  rozhodnutím ........................................................................................................................

 

............................................................ č.  ................................................ zo dňa .................................................

 

Stavba bude - nebude užívania ako prevádzkareň.

 

 

Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky sa navrhuje jej skúšobná prevádzka, ktorá bude trvať

 

od ..................................................do ...................................................................................................................

 

 

Termín ukončenia a prevzatia stavby ...................................................................................................................

 

Úpravy okolia stavby budú ukončené do .............................................................................................................

 

Zariadenie staveniska bude odstránené do  ..........................................................................................................

 

 

 

                                                                                              ...............................................................................

                                                                                                              podpis navrhovateľa (pečiatka)

 

 

 

Prílohy

 

¨           Popis a zdôvodnenia uskutočnených odchyliek od územného a stavebného povolenia.

¨           Doklady o vytýčení stavby.

¨           Energetický certifikát budovy.

¨           Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácia, hromozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, nezávadnosť komínov, inštalácie ÚK).

¨           Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok.

¨           Doklad o odstránení vád a nedorobkov.

¨           Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky.

¨           Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

¨           Geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností.

         Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. údaje o produkcii odpadov z budúcej prevádzky, zatriedenie odpadov podľa katalógu a kategorizácia odpadov, spôsob zneškodňovania, zužitkovania a odstránenia jednotlivých odpad. látok (prípadne, že budú zneškodnené inou organizáciou - predložiť právoplatnú zmluvu o odbere).  

¨         jSprávny poplatok podľa pol. č. 62a sadzobníka správnych poplatkov

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)     na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom                                                                      35 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. bytový dom                                                                       120 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

b)   na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                             25 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                                 50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 

1.   rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    25 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   bytových domov                                                              50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                             20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť               20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                           20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)  

4. na spevnené plochy a parkoviská                                      20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

5. na stavby s doplnkovou funkciou

    k týmto stavbám, napr. letné kuchyne,

    bazény, sklady                                                                   20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

e)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domov  a ostatným budovám

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                             30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť               30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                           30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)  

4. na spevnené plochy a parkoviská                                      30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

5. na stavby s doplnkovou funkciou,

    napr. prístrešky, sklady                                                     30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

f)    na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

podľa písm. d) a e)                                                               20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

g)   na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených

stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

do 50 000 eur vrátane                                                           60 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                                 120 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                                               250 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                            400 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                       530 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 10 000 000 eur                                                                660 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

 

Poznámky

1.        Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok /písmená a) a b)/.

2.        Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3.        Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

 

 

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 14.6.2013 | Zobrazené: 300