Žiadosť o rozkopanie ver. priestranstva

 

 

 

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva

 

 

 

Žiadateľ : ......................................................................................................................................

 

 

bytom ...........................................................................................................................................

 

 

Miesto rozkopania verejného priestranstva : ................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

v dĺžke, šírke : ............................................, stála povrchová úprava ...................................

 

 

Dôvod rozkopania verejného priestranstva : ................................................................................

 

 

Termín začatia prác : ................................., termín ukončenia prác : ..........................................

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie :   Som si vedomý, že som zodpovedný za prípadné škody spôsobené zemnými

                        prácami majiteľom alebo správcom podzemných vedení (silnoprúdové alebo

                        slaboprúdové vedenie, plynovody, vodovody alebo iné potrubné a káblové

                        vedenia).

 

 

 

 

 

 

 

Dátum :                                                            Podpis :

                      

 

 

 

 

 

Prílohy : Situačný výkres s vyznačením mier

               Správny poplatok

 

 

 

 

 

 

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 24.4.2008 | Zobrazené: 292