Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 

Navrhovateľ

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                                       dňa

 

 

Vec

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

_______________________________________________________________________________________

 

 

1. Meno, priezvisko, titul (názov) navrhovateľa ..................................................................................................

   

    Adresa (sídlo) navrhovateľa .............................................................................................................................

 

    Rodné číslo, resp. IČO ......................................................................................................................................

 

2. Predmet územného konania ..............................................................................................................................

   

...............................................................................................................................................................................

  

 ..............................................................................................................................................................................

 

3. Charakteristika navrhovanej stavby ..................................................................................................................

   

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

4. Účel stavby .......................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

5. Spôsob doterajšieho využitia stavby ( v prípade rekonštrukcie, príp. inej zmeny) ..........................................

                       ...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

6. Miesto stavby (obec, ulica a parcelné číslo pozemkov podľa katastra nehnuteľností) ....................................

   

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

7. Spôsob doterajšieho využitia pozemku  ...........................................................................................................

   

...............................................................................................................................................................................

8. Vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva - číslo, resp. iné právo - uviesť aké)  .....................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

9. Parcelné čísla susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, druh, katastrálne územie

 

...............................................................................................................................................................................

   

10. Nároky na technickú infraštruktúru:

      - zásobovanie stavby pitnou vodou ................................................................................................................

 

      - odkanalizovanie objektu ...............................................................................................................................

 

      - zásobovanie el. energiou ..............................................................................................................................

 

     - zásobovanie plynom ......................................................................................................................................

 

11. Zoznam účastníkov konania ( meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov susedných nehnuteľností)

 

      1. .....................................................................................................................................................................

 

      2. .....................................................................................................................................................................

 

      3. .....................................................................................................................................................................

 

      4. .....................................................................................................................................................................

 

      5. .....................................................................................................................................................................

     

                                                                                                  ................................................................

                                                                                                              podpis navrhovateľa (pečiatka)

Prílohy

 

¨         2 x situácia osadenia stavby vypracovaná projektantom na podklade katastrálnej mapy,

         včítane  odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb, aj s výškovým osadením,

         navrhované napojenie na inžinierske siete v mierke 1:500, 1:200, 1:100.

         Ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania                alebo umiestenia líniovej stavby, aj mapový podklad v troch vyhotoveniach v mierke 1:10 000               až 1:50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.

¨         List vlastníctva, alebo doklad o inom práve k pozemkom a stavbám.

¨         Kópia katastrálnej mapy na predmetnú parcelu.

¨         Architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie.

¨         Nároky stavby na vodné hospodárstvo, energiu, dopravu a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia.

¨         Stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi (orgán hygienickej služby, orgán protipožiarnej ochrany, energetický a plynárenský podnik, orgán alebo organizácia spojov, orgán ochrany pozem., poľnohosp. pôdneho fondu, lesného a vodného hospodárstva, orgán štátnej ochrany prírody a krajiny).

¨         Záväzné stanovisko obce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

¨         Správny poplatok (podľa pol. č. 59 sadzobníka správnych poplatkov):

a)      Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

          1. pre fyzickú osobu         40 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

          2. pre právnickú osobu  100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

b)      Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia

          o umiestnení stavby       20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

Poznámka

Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa poplatok podľa písmena a) súhrnný

poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.     

 

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 14.6.2013 | Zobrazené: 309