Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

 

 

Žiadosť

 

 

o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 

 

 

A) Údaje o žiadateľovi

     Meno  a priezvisko (názov, obchodné meno)..........................................................................

     Trvalý pobyt (sídlo).................................................................................................................

 

 

B) Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie

     Katastrálne územie...................................................................................................................

     Druh pozemku..........................................................................................................................

     Číslo parcely............................................................................................................................

 

     Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

 

 

     Áno               Nie      (vyznačte x)

 

 

 

 

C) Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takého oprávnenie vyplýva z nájomnej

     zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

     (správcom, nájomcom)

 

 

     Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu:

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať

     Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)

 

     

 

Druh dreviny

 

Počet

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou

 

 

Zdravotný stav

 

 

 

 

 

 

 

      Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej

      prílohe)

 

 

Druh dreviny

Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov

 

 

 

 

E) Odôvodnenie žiadosti

 

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

 

F) Správny poplatok uhradený

 

         prevodom z účtu v banke

         poštovou poukážkou na účet obce

         v hotovosti do pokladnice obce

         na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR

            Č. 145/1995 Z. z.

 

 

V  ..............................................................

   

                                                                                        ..........................................................

                                                                                                podpis žiadateľa (pečiatka)

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 24.4.2008 | Zobrazené: 749