Spoločný školský úrad

 

Vznik Spoločného školského úradu

V záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy v školstve, bolo 01. 01. 2018 odborom školstva okresného úradu  v sídle kraja vydané rozhodnutie o potvrdení obce Plavnica  ako školského úradu.

 

Výhody školského úradu pre obce a štát 

Školské úrady:

-        sú najbližšie k zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam, detailnejšie poznajú problémy školského prostredia

-        sú operatívne a pružné pri poskytovaní odborných informácií, pokynov, usmernení,

-        sú ekonomicky nenáročné, hlavne v súvislosti s prevádzkovými nákladmi ŠÚ,

-        odborne, metodicky a poradensky zastrešujú všetky úlohy a činnosti obcí a miest na úseku školstva,

-        pripravujú podklady a návrhy pre obce a mestá v rámci školských kompetencií samosprávy (napr. výberové konania na miesto riaditeľa školy, hodnotenia riaditeľov, zasadnutia rád škôl, priestupkové konania na úseku školstva, VZN obce v rámci školských originálnych kompetencií a iné,

-        monitorujú a informujú obce a štátne inštitúcie pri nepredvídaných udalostiach v školách a školských zariadeniach (napr. chrípková epidémia, havarijné stavy a pod.)

-        pravidelnou a odbornou kontrolnou činnosťou zabezpečujú dodržiavanie platnej školskej legislatívy v školách, školských zariadeniach, ale aj u zriaďovateľov

 

Náplň činnosti obce ako školského úradu


     Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica č. 7/2004 – E v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Školský úrad  v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona:

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblasti:

-        prijatia žiaka,

-        povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka, 

-        oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí  

-        povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

-        uloženia výchovných opatrení,

-        povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,

-        povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

-        určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

 

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.


c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy. 

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

 

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach

-        riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,

-        riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,

-        ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,

-        ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

   

Odborný zamestnanec môže:

 

Zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov podľa    § 16, § 17, § 18, § 22, § 23 zákona,

Byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia  § 6, § 8, § 9 zákona

 

         

Obce združené v ŠÚ Plavnica

Obce ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré patria do spoločného školského úradu:

Lomnička                   e–mail: obec@obeclomnicka.sk

Plavnica                      e- mail: starosta@plavnica.sk

Šarišské Jastrabie       e-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk

Svinia                         e-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk

Ostrovany                   e-mail: obecostrovany@obecostrovany.sk

Sedlice                        e-mail: obecsedlice@sedlice.sk

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavnica sú školy a školské zariadenia:

Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

 

Širšou pôsobnosťou spoločného školského úradu (SŠÚ) sa upevňuje nielen spolupráca obcí, ale zároveň jeho činnosť prináša aj  zefektívnenie metodicko - poradenskej  práce.

 

Kontakt:

Sídlo úradu:                            Plavnica 121, 065 45 Plavnica

Korešpondenčná adresa:       Obec Plavnica, Spoločný školský úrad, Plavnica 121, 065 45 Plavnica

E – mail:                                  starosta@plavnica.skskolskyurad@plavnica.sk

Telefón:                                   052/4283881

 

Odborní zamestnanci:          Mgr. Mária Stanislavová

                                               Mgr. Bibiána Šabeková

 

Finančné záležitosti:            Ing. Mária Nemcová

 

 41_Smernica_2013_SRŠ_pril1 (1).docx (26767)

K stiahnutiu

Publikované: 26.3.2018 | Aktualizácia: 10.1.2023
Nastavenia cookies