Protispoločenská činnosť

OZNAMOVANIE PROTISPOLOčENSKEJ čINNOSTI

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Plavnica upravuje Smernica o protispoločenskej činnosti zo dňa 01.09.2023.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní v prostredí obce Plavnica hlavná kontrolórka obce: Mgr. Monika Brillová, kontakt: tel: 0915 973 261, mail: hk.brillova@gmail.com. Zodpovedná osoba plní úlohy aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavnica – ZŠ s MŠ v Plavnici.

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať písomne a to osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy prípadne elektronickou poštou alebo osobne v podateľni obce. Oznámenie môže byť aj anonymné, pričom takéto sa riadne prešetrí. Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu:

Obecný úrad Plavnica

Mgr. Monika Brillová

065 45 Plavnica 121

s vyznačenou poznámkou „Neotvárať do rúk HK“ s uvedeným doručením do podateľne.

K stiahnutiuNastavenia cookies