Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny

v užívaní stavby

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                              Obec

                                                                                               ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           V.....................................................dňa.........................

 

 

 

 

 

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 21 vyh. č. 453/2000 Z. z.

 

 

 

 

 

 

  1. Meno, priezvisko a adresa navrhovateľa (rod. číslo, resp. IČO)

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

  1. Označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením doterajšieho účelu

užívania a vlastníckych alebo iných práv k stavbe a k pozemku, na ktorom je zriadená

...........................................................................................................................................

 

 

 

  1. Údaje o novom spôsobe užívania stavby

...........................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                    

  1. Zoznam známych účastníkov konania (meno a adresa)

...........................................................................................................................................

     

 

 

 

1.      .......................................................................................................................................

2.      .......................................................................................................................................

3.      .......................................................................................................................................

4.      .......................................................................................................................................

5.      .......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            .......................................................................................

                                                                                  Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu (pečiatka a podpis), podpisy všetkých žiadateľov pri fyzických osobách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného účelu, spôsobu užívania

jednotlivých priestorov stavby.

 

 

 

2.      Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, písomný súhlas vlastníka

stavby s navrhovanou zmenou účelu jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom

stavby, z ktorého musí byť zrejmý odsúhlasený rozsah a charakteristika zmeny.

 

 

 

3.      Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

 

 

 

4.      Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia

dotknutých orgánov štátnej správy.

 

 

 

5.      Kolaudačné rozhodnutie, prípadne stavebné povolenie, preukazujúce povolený účel užívania stavby alebo dokumentácie skutočného realizovania stavby

(pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

 

 

 

6.      Súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej

dokumentácie podľa zák. č. 130/1998 Z. z.

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 23.4.2008 | Zobrazené: 268