Žiadosť o povolenie reklamy

 

 

................................................................................................................................................

 

ž i a d a t e ľ  /meno, názov, adresa, sídlo, č. tel./

 

 

 

 

Obecný úrad Plavnica

 

Plavnica 121

 

06545 Plavnica

 

 

 

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

 

V zmysle § 71, odt. 1 písm. c zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

 

 

1. Presná adresa žiadateľa:

 

 

......................................................................................................................................................

 

2. Druh reklamného zariadenia /RZ/:

 

 

......................................................................................................................................................

 

3. Miesto osadenia RZ /ulica, pop. číslo, príp. parcelné číslo/:

 

 

......................................................................................................................................................

 

4. Rozmer RZ:

 

 

......................................................................................................................................................

 

 

5. Doba trvania  zariadenia  od  .............................................. do  ..............................................

 

 

 

 

V Plavnici , ...................................

 

 

 

 

 

                                                           .......................................................................           .....                                                                             podpis žiadateľa, u právnickej osoby pečiatka

 

 

 

K žiadosti sa pripojí:

 

a/ živnostenský list

 

b/ údaje o vlastníckych vzťahoch k objektu /písomný súhlas majiteľa k umiestneniu reklamného zariadenia /

 

c/ jednoduchú dokumentáciu zariadenia s rozmermi  - 2x

 

d/ ak je objekt v  pamiatkovej zóne, alebo ochrannom pásme pamiatkovej zóny je potrebné doložiť  stanovisko z Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 08001 Prešov

 

e/ ak sa jedná o zariadenie prícestné je potrebné vyjadrenie z OÚ odboru dopravy a cestného hospodárstva a      Dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni

 

f/ doklad o zaplatení správneho poplatku

 

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 24.4.2008 | Zobrazené: 295