Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadateľ        

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                             .........................................

                                                                                                                               dňa

 

 

Vec

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 

1.   Meno, priezvisko, titul (názov) a adresa stavebníka  ......................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 

2.   Označenie stavby ...........................................................................................................................................

 

3.   Stavebné povolenie vydané: ...........................................................................................................................

 

      .....................................................................................  dňa   .........................................................................

 

      pod číslom:  ....................................................................................................................................................

 

4.   Pôvodná lehota ukončenia stavby: ..................................................................................................................

 

5.   Nová lehota ukončenia stavby: .......................................................................................................................

 

6.   Dôvody na predĺženie lehoty ukončenia stavby: ............................................................................................

 

      ..........................................................................................................................................................................

 

      ..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ...........................................................

                                                                                                                                    podpis stavebníka (pečiatka)

 

 

 

Príloha

 

¨           Kópia stavebného povolenia

¨           Správny poplatok podľa pol. č. 60a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov:

         žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby             10 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

K stiahnutiu

Publikované: 18.6.2013 | Zobrazené: 333