Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadateľ

..............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                                       .......................................................

                                                                                                               dňa

 

 

Vec

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 72 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov a § 12 a 13 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.   Meno, priezvisko, titul (názov) žiadateľa .......................................................................................................

     

     Adresa (sídlo) žiadateľa ...................................................................................................................................

 

      Rodné číslo, resp. IČO ...................................................................................................................................

 

 

2. Druh, účel, miesto terénnych úprav (základné údaje o  požadovaných terénnych úpravách):

 

     ..........................................................................................................................................................................

    

     ..........................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

3.   Predpokladaný čas trvania uskutočňovania terénnych úprav:  

      ..........................................................................................................................................................................

 

4.   Označenie pozemku (-ov), na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočniť podľa katastra nehnuteľností:

 

parc. č. ....................................... druh (kultúra) .......................................... kat. územie ...............................

      s uvedením práva žiadateľa k pozemku (-om):

      - vlastnícke právo ............................................................................................................................................

      - iné právo, špecifikovať aké (§ 72 stavebného zákona) ................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

5. Časový priebeh vykonávania terénnych úprav .................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

6.   Údaje o spracovateľovi dokumentácie požadovaných terénnych úprav ( meno, priezvisko a adresa, resp. názov a sídlo projektanta s uvedením odborného vzdelania a dokladom o vzdelaní) ....................................

 

      .........................................................................................................................................................................

 

      .........................................................................................................................................................................

 

7.   Údaje o spôsobe uskutočnenia terénnych úprav (zhotoviteľ, svojpomocou) .................................................

 

      - zhotoviteľom, uviesť názov a sídlo oprávneného zhotoviteľa .....................................................................

      - svojpomocou, uviesť meno, priezvisko a adresu oprávneného stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej

        osoby s údajmi o vzdelaní a odbornej prax...................................................................................................

 

     ..........................................................................................................................................................................

 

     ..........................................................................................................................................................................

8. Zoznam účastníkov konania ( meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov susedných nehnuteľností)

 

      1. .....................................................................................................................................................................

 

      2. .....................................................................................................................................................................

 

      3. .....................................................................................................................................................................

 

      4. .....................................................................................................................................................................

 

      5. .....................................................................................................................................................................

     

 

 

                                                                                                              ................................................................

                                                                                                                    podpis navrhovateľa (pečiatka)

 

 

Prílohy

 

¨           Doklady, ktorými žiadateľ/lia preukazuje/ú vlastnícke právo, alebo iné právo k pozemku/om, oprávňujúce ho/ich uskutočniť na ňom/nich terénne úpravy.

¨           Snímka z katastrálnej mapy.

¨           Dokumentácia terénnych úprav v dvoch vyhotoveniach, ktorá je povinnou prílohou žiadosti o povolenie terénnych úprav.

¨           Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy.

¨           Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa konali pred podaním žiadosti o terénne úpravy, t.j. pred začatím konania  o žiadosti.

¨           Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy.

¨           Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán, ako stavebný úrad, ktorý je príslušný na konanie o terénnych úpravách.  

¨           Záväzné stanovisko obce.

¨           Správny poplatok podľa pol. č. 62 písm. a) ods. 4 sadzobníka správnych poplatkov:

žiadosť o povolenie terénnych úprav

pre právnickú osobu                100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

pre fyzickú osobu     20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

K stiahnutiu

Publikované: 18.6.2013 | Zobrazené: 296