Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní

Navrhovateľ

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul a presná adresa, tel. kontakt

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                                                             .........................................

                                                                                                                                dňa

Vec

Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní

 

 

            Žiadam o povolenie zmeny stavby podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 22 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

a) ...........................................................................................................................................................

(meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa),

 

 

b) ...........................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................

    označenie  stavby podľa údajov katastra nehnuteľností - § 18 a 69   zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,

 

 

c) ...........................................................................................................................................................

   

    ...........................................................................................................................................................

   

    ...........................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................

(údaje o zmenách stavby),

 

d) ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

   

    ...........................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................

(zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľmi známi),

 

 

e) pri podaní návrhu na kolaudáciu stavby sa bude navrhovať nasledovná zmena v užívaní stavby:  

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ......................................................................

                                                                                              podpis stavebníka

                                                                                              (podpis štatutárneho orgánu právnickej osoby)

 

 

K návrhu na povolenie zmeny stavby sa pripája:

 

a)      Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,

b)      Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,

c)      Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

d)      Stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

e)      Správny poplatok podľa položky 60 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

     Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)   na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu         50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   na stavbu bytového domu        200 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

b)   na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                 25 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                      50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1.   rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    35 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   bytových domov                                                              100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                 30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)  

4. na spevnené plochy a parkoviská                                             30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

5. na stavby s doplnkovou funkciou

    k týmto stavbám, napr. letné kuchyne,

    bazény, sklady                                                                              30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

e)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domov  a ostatným budovám

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                 50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)  

4. na spevnené plochy a parkoviská                                             50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

5. na stavby s doplnkovou funkciou,

    napr. prístrešky, sklady                                                50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

f)   na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

podľa písm. d) a e)                            20 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

g)   na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených

stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

do 50 000 eur vrátane                                                     100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                       200 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                     400 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                  600 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                            800 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

nad 10 000 000 eur                                                      1 000 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

h)   na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,

ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

na stavby                                                                            50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

 

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 14.6.2013 | Zobrazené: 280