Žiadosť o stavebné povolenie

 

Stavebník

     ...............................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

                                                          

                                                                                                                       .......................................................

                                                                                                                  dňa

 

Vec

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Meno, priezvisko, titul (názov) stavebníka .......................................................................................................

 

     ..........................................................................................................................................................................

    

   Adresa (sídlo) stavebníka ..................................................................................................................................

  

    ............................................................................................................................................................................

 

    Rodné číslo, resp. IČO ......................................................................................................................................

 

2. Predmet stavebného konania ............................................................................................................................

  

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

3. Charakteristika navrhovanej stavby ..................................................................................................................

   

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

4. Účel stavby .......................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

  

    ...........................................................................................................................................................................

 

5. Spôsob doterajšieho využitia stavby ( v prípade rekonštrukcie, príp. inej zmeny) ..........................................

                        

      .........................................................................................................................................................................

 

      .........................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Predpokladaný termín dokončenia stavby ........................................................................................................

 

7. Miesto stavby (obec, ulica a parcelné číslo pozemkov podľa katastra nehnuteľností) ....................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

8. Spôsob doterajšieho využitia pozemku  ...........................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

9. Vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva - číslo, resp. iné právo - uviesť aké)    ..................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

 

10. Parcelné čísla susedných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, druh, katastrálne územie

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

11. Vlastnícke práva k susedným pozemkom ......................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

 

    ...........................................................................................................................................................................

  

12. Projektovú dokumentáciu vypracoval ............................................................................................................

   

    ......................................................................................................................., oprávnenie k projektovej

   

    činnosti ...................................................................................................................................................

 

13. Spôsob uskutočňovania stavby:

a) dodávateľsky, dodávateľ ..................................................................................................................................

 

                                                  .................................................................................................................................

 

b) svojpomocne, odborný dozor ...........................................................................................................................

 

.................................................., oprávnenie číslo ................................................................................................

 

14. Zoznam účastníkov konania ( meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov susedných nehnuteľností)

 

      1. .....................................................................................................................................................................

 

      2. .....................................................................................................................................................................

 

      3. .....................................................................................................................................................................

 

      4. .....................................................................................................................................................................

 

      5. .....................................................................................................................................................................

     

 

                                                                                                              ............................................................

                                                                                                                      podpis stavebníka (pečiatka)

 

 

 

 

 

Prílohy

¨           3 x projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie, ktorá obsahuje hlavne

         - sprievodnú správu

         - súhrnnú technickú správu

         - celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 200, 1 : 500

         - stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý existujúci

           a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady.

¨           Rozhodnutie o umiestnení stavby.

¨           List vlastníctva, alebo doklad o inom práve k pozemkom a stavbám.

¨           Kópia katastrálnej mapy na predmetnú parcelu.

¨           Projektové hodnotenie podľa § 2 vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z., v rozsahu § 4 až 11 tejto

         vyhlášky (Energetický posudok).

¨           Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak to predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny).

¨           Prehlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru.

¨           Záväzné stanovisko obce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

¨           Správny poplatok podľa pol. č. 60 sadzobníka správnych poplatkov:

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)   na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu         50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   na stavbu bytového domu        200 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 14.6.2013 | Zobrazené: 410