Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Navrhovateľ ...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul a presná adresa, tel. kontakt

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                             .........................................

                                                                                                                                                              dňa

 

Vec

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

 

            Žiadame o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a § 21 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 

1) ...........................................................................................................................................................

Meno a priezvisko, adresa navrhovateľa

 

2)............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

Označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych práv

 alebo iných práv.

 

3) ...........................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................      

 

...............................................................................................................................................................

Údaje o novom spôsobe užívania stavby

 

4)............................................................................................................................................................

  

    ...............................................................................................................................................................

   

    ...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

Zoznam účastníkov konania, ktoré sú navrhovateľovi známi

 

 

 

                                                                                  .......................................................

                                                                                              podpis stavebníka

 

 

K návrhu konania sa pripojí:

 

a)    Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby

b)    Doklad preukazajúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastník stavby

c)    Doklady o rokovaní s vlastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská , vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce

d)    Kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

e)    Správny poplatok podľa položky 62 písm. a) ods. 1 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

       Žiadosť o povolenie

1.  na zmenu v užívaní stavby, ak nie je spojená

so stavebným konaním podľa položky 60     30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

K stiahnutiu

Publikované: 14.6.2013 | Zobrazené: 247