Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadateľ

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

                                                                                                                       .....................................................

                                                                                                                  dňa

Vec

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Meno, priezvisko, titul (názov) stavebníka ....................................................................................................

 

    .........................................................................................................................................................................

 

    Adresa (sídlo) stavebníka ................................................................................................................................

 

    .........................................................................................................................................................................

 

    Rodné číslo, resp. IČO stavebníka...................................................................................................................

 

2. Označenie stavby ............................................................................................................................................

 

    .........................................................................................................................................................................

 

    .........................................................................................................................................................................

 

    Obec......................................................... parcela č. pozemkov, na ktorých je stavba uskutočňovaná          

 

    (podľa evidencie nehnuteľností) .....................................................................................................................

 

3. Stavebné povolenie na stavbu (pôvodné) bolo vydané

    (uvedie sa ktorým orgánom)  ..........................................................................................................................

   

   dňa ................................................. pod č. ......................................................................................................

 

4. Dôvod predĺženia platnosti stavebného povolenia – So stavbou sa nemôže začať do dvoch rokov

      odo dňa, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť z dôvodu,

     

      .......................................................................................................................................................................

 

      .......................................................................................................................................................................

 

      .......................................................................................................................................................................

 

      .......................................................................................................................................................................

      a preto žiadame o predĺženie jeho platnosti.

 

                                                                                                              ....................................................................

                                                                                                                              podpis stavebníka (pečiatka)

Prílohy

 

¨           Kópia stavebného povolenia

¨           Správny poplatok podľa pol. č. 60a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov:

         žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

         pre právnickú osobu 100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

         pre fyzickú osobu        30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

K stiahnutiu

Publikované: 18.6.2013 | Zobrazené: 524