Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením

 

Stavebník   .............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul (názov) a presná adresa bydliska (sídla), tel. kontakt

 

 

 

                                                          

 

 

 

                                                                                                                          .....................................................

                                                                                                                dňa

 

 

 

Vec

Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. Meno, priezvisko, titul (názov) stavebníka ....................................................................................................

 

    Adresa (sídlo) stavebníka ................................................................................................................................

   

    Rodné číslo, resp. IČO ...................................................................................................................................

 

2. Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka

    Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka ..............................................................................................

 

    .........................................................................................................................................................................

 

    Súpisné, príp. orientačné číslo (ak ide o zmenu jestvujúcej stavby) ...............................................................

   

    .........................................................................................................................................................................

   

    Obec............................................................ Parc. č. pozemkov, na ktorých je stavba uskutočňovaná           

   

    (podľa evidencie nehnuteľností) .....................................................................................................................

 

    Označenie ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva) ...................................................................................................................................................

 

    .........................................................................................................................................................................

 

    Stavebné povolenie na stavbu (pôvodné) bolo vydané ...................................................................................

   

    uvedie sa ktorým orgánom .............................................................................................................................

   

   dňa ................................................. pod č. .............................................. kde .................................................

 

 

    K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník

-         vlastnícke právo

-         iné právo (uviesť aké)

 

.....................................................................................................................................................................

 

3. Opis navrhovaných zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou dokumentáciou

   

.............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

 

4. Dôvody navrhovaných zmien .........................................................................................................................

   

.............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................   

 

............................................................................................................................................................................

 

5. Zoznam účastníkov konania ( meno, priezvisko, presná adresa vlastníkov susedných nehnuteľností),                 ktorí sú stavebníkovi známi, ktorých právom chránených záujmov, alebo povinností, sa zmena dotyka

 

    1. .....................................................................................................................................................................

 

    2. .....................................................................................................................................................................

 

    3. .....................................................................................................................................................................

 

    4. .....................................................................................................................................................................

 

    5. .....................................................................................................................................................................

 

6. Údaje o dokumentácii

    Dokumentáciu zmenu stavby vypracoval:

    ..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 

7. Prípadné ďalšie údaje, podstatné pre rozhodnutie stavebného úradu:

    ..........................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                              .               ...........................................................

                                                                                                                    podpis stavebníka (pečiatka)

 

Prílohy

¨           Dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach

a)   situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné, alebo výškové usporiadanie stavby

b)   výkresy v rozsahu požadovanej zmeny

c)   technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby

 

d)   doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak           sa rokovania viedli

¨           Správny poplatok podľa pol. č. 60 sadzobníka správnych poplatkov:

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)   na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu         50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. na stavbu bytového domu        200 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

b)   na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                 25 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                      50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1.   rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    35 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

2.   bytových domov                                                              100 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                 30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)  

4. na spevnené plochy a parkoviská                                             30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

5. na stavby s doplnkovou funkciou

    k týmto stavbám, napr. letné kuchyne,

    bazény, sklady                                                                              30 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

 

e)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domov  a ostatným budovám

      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                 50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  50 eur (pokladňa MsÚ v Starej Ľubovni)

      3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

    malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                50 eur (

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 14.6.2013 | Zobrazené: 276