Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 16.12.2020 11.1.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Štefan Rindoš, Mária Rindošová   169,51 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2020 16.12.2020 Zoznam prijatých faktúr 11/2020 -   42 296,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2020 16.12.2020 Zoznam vydaných faktúr 11/2020 -   341,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 01. 12. 20 15.12.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič   194,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoV 1.12.2020 Účelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové... Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV zo dňa 18. 11. 2020 23.11.2020 Odvádzanie odpadových vôd - fekálií z budovy Komunitné centrum Šarišské Jastrabie do... Obec Šarišské Jastrabie 00330213  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPs zo dňa 12. 11. 2020 23.11.2020 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi. MK hlas, s. r. o. 45352305  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZDP zo dňa 11. 11. 2020 23.11.2020 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do... innogy Slovensko s. r. o. 44291809  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2021 19.11.2020 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na rok 2021 W-Control, s r. o. 36804207  5 773,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2020 18.11.2020 Zoznam vydaných faktúr 10/2020 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2020 18.11.2020 Zoznam prijatých faktúr 10/2020 -   21 399,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS-B 18.11.2020 Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia",... Slovak Telekom, a. s. 35763469  6,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.208/38/010/13 18.11.2020 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej... Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDoDTsM 16.11.2020 Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru s montážou "Vybudovanie bezpečnostného systému v obci... Anton Pristač - Priton 30614139  10 698,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 4/2020 12.11.2020 Predavajúca je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností... Mária Platková   1 710,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D kZoZDP 11.11.2020 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do... inogy Slovensko s. r. o. 44291809  25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 4909.0071059MTK 5.11.2020 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Plavnica – miestne komunikácie“ v rozsahu... Eurovia SK, a. s. 31651518  10 323,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSMO 30.10.2020 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok Základná škola s materskou školou Plavnica 37872915  163 018,34 EUR 
Export do csv