Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2017/394 24.7.2017 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.7.2017 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a schváleného rozpočtu na... Občianske združenie Deťom pre život 42171911  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.7.2017 zoznam prijatých faktúr 6/2017 -   25 398,47 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.7.2017 zoznam vyhotovených faktúr 6/2017 -   129,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 91/POD-65/17 14.7.2017 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 986,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 10.7.2017 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... PaedDr. Arnold Hreha   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00000577740 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000636289J 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikovaného v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649381A 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distirbučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2017 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  7 428,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37710 26.6.2017 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 26.6.2017 Zoznam vydaných faktúr 5/2017 -   404,85 EUR 
Detail Faktúra došlá - 26.6.2017 Zoznam prijatých faktúr 5/2017 -   12 242,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 513/1991 15.6.2017 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác... VPMJ, s.r.o. 47226412  140 098,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.6.2017 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček- EMPIRIA 17672520   
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2017 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke -... SAGANSPORT, s. r. o. 47846470  4 986,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.5.2017 Zoznam prijatých faktúr 4/2017 -   19 528,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 19.5.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 15.5.2017 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  3 960,00 EUR