Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá - 13.4.2017 Zoznam prijatých faktúr 3/2017 -   18 926,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 377/2017 12.4.2017 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná:... W-Control, s. r. o. 36804207  6 200,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.4.2017 Predmetom tejto Zmluvy o združení je úprava práv a povinnosti pri realizácií aktivít... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí SL 37793225  10 337,43 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.4.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2017 -   14 709,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017 30.3.2017 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ing. Ján Osvald   0,40 EUR 
Detail Faktúra došlá - 16.3.2017 Zoznam prijatých faktúr 2/2017 -   15 059,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.3.2017 Touto zmluvou predávajúci odplatne prevádzajú na kupujúceho diel č. 3 a diel č. 4 v súlade... Stanislav Bielak, Alena Bielaková, František Kyšeľa   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.3.2017 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  140,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.3.2017 Predmetom zmluvy je spracovanie Projektového zámeru a následne Žiadosti o nenávratný... Miamar, s. r. o. 47611421  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  4 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 340 k. ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Ján Sekelský a Eva Sekelská   79,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 344, k.ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Mgr. Ján Jurašovský a manž. Mária Jurašovská   85,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 27.2.2017 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  1 541,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.2.2017 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť 44948867  620,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.2.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.2.2017 Zoznam prijatých faktúr 1/2017 -   17 355,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 30.1.2017 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Karol Liščinský   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.1.2017 Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.1.2017 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.1.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2016 -   89 117,99 EUR