Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá - 21.8.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2018 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.8.2018 Zoznam prijatých faktúr 7/2018 -   53 645,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 439/2018/OK 16.8.2018 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1/2018 13.8.2018 V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy... VPMJ s. r. o. 47 226 412  24 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ladislav Rindoš a Anna Rindošová, rod. Molnárová   274,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Štefan Paralič, rod. Paralič a manž. Terézia Paraličová rod. Nemcová   150,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ján Huba rod. Huba a manž. Marta Hubová rod. Paraličová   96,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.8.2018 Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe... Environmentálny fond   100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.8.2018 Prenajímateľ a Pôvodný nájomca uzatvorili dňa 01.01.20011 Zmluvu o nájme nebytových... BENU SK 20, k.s. 47521252   
Detail Zmluva Dodávateľská 296251-2018 27.7.2018 Na základe žiadosti klienta zo dňa 11.07.2018 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 296251-2018 27.7.2018 V zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  60 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.7.2018 Zoznam prijatých faktúr 6/2018 -   67 708,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.7.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2018 -   130,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.7.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ing. Matúš Bittner   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 25.6.2018 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  199 021,58 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.6.2018 Zoznam prijatých faktúr 5/2018 -   21 092,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Andrej Kyšeľa   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v plnom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343