Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Zmluvne strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: "Údaje,... NATUR-PACK, a. s. 35 979 798   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 12.1.2018 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 11.1.2018 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Peter Varga   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 10.1.2018 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Stanislav Ilčišák   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 3.1.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Veronika Kasinová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2017 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového domu v Plavnici, bloku B... Rudolf Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74K/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.12.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Peter Chovanec   183,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 20.12.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2017 -   180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.12.2017 Zoznam prijatých faktúr 11/2017 -   38 157,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.12.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Veronika Tarasovičová   193,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.11.2017 Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   0,00  
Detail Faktúra došlá - 22.11.2017 Zoznam prijatých faktúr 10/2017 -   95 665,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 22.11.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.11.2017 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác pre zateplenie fasády telocvične ZŠ s MŠ... VPMJ, s. r. o.   35 800,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 7.11.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 -   37,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.11.2017 Vytvorenie spoločného školského úradu v zmysle § 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o... Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie   0,00