Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZZnT 15.10.2021 Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie telekomunikačného zariadenia značky a modelu Zapozicka... Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 111021 11.10.2021 Projektová činnosť - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre... PETREK ARCHITECTS s.r.o. 44322178  34 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2021 29.9.2021 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Matúš Andráš   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 24.9.2021 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40321975  1 154,40 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 8/2021 21.9.2021 Zoznam prijatých faktúr 8/2021 -   27 641,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská A17814307 27.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prevzatie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D1 27.8.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - dohoda strán na aktivácii účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam prijatých faktúr 7/2021 -   23 841,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam vydaných faktúr 7/2021 -   2 239,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z1472021 11.8.2021 Zmluva o zverení majetku obce do správy - vlastník zveruje správcovi do správy dlhodobý... Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  122 704,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 10.8.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Alexander Rindoš   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 9.8.2021 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Mgr. Mária Pištejová   0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 6/2021 20.7.2021 Zoznam prijatých faktúr 6/2021 -   37 481,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2021 20.7.2021 Zoznam vydaných faktúr 6/2021 -   315,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2021 25.6.2021 Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom... Pavol Kyšeľa   7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam prijatých faktúr 5/2021 -   26 503,41 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam vydaných faktúr 5/2021 -   40,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 6/2021 17.6.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 6/2021 -   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 4/2021 27.5.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 4/2021 -   16 928,69 EUR 
Export do csv