Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.10.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevod správy dlhodobého hmotného majetku obce Plavnica. Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  139 619,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.10.2017 Zoznam prijatých faktúr 9/2017 -   28 422,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.10.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2017 -   156,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2017 10.10.2017 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Marta Gondeková   0,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 3.10.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 09/2017 -   16,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.9.2017 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Karol Kušnír   176,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.9.2017 Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.9.2017 Zoznam prijatých faktúr 8/2017 -   94 375,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2017 13.9.2017 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Odvádzanie odpadových vôd verejnou...
PaedDr. Ján Lazor   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.9.2017 Pozemok C KN 1290/1 o výmere 1834 m2 - vodné plochy Gabriela Solecká   88,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.9.2017 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Krupka a Jaroslava Krupková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na plynových zariadeniach v bytových domoch v... Pavol Rusiňák   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevedenie hudobného diela (koncertu) kabely Timothy na akcii "Deň... kapela Timothy   350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Zuzana Filičková a v súlade s touto zmluvou zaväzuje účinkovať v programe na akcii "Deň... Zuzana Filičková   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2017 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0,00  
Detail Faktúra vyšlá - 17.8.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.8.2017 Zoznam prijatých faktúr 7/2017 -   29 884,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.8.2017 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14. 06. 2017sa z dôvodu možností a... VPMJ, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 475/2017/OK 8.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8000320717 31.7.2017 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné... SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00