Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ_KS je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Anton Pristač - PRITON 30614139  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZFP č. 1/2019 13.8.2019 1) Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov účastníkov tejto Zmluvy za účelom... SOLISKO ČIRČ s. r. o., Obec Čirč, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník   3,767.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 2/2019 6.8.2019 1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... SOFER s. r. o.   35,828.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNP č.1 1.6.2020 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 37872923  5.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 3/2020 12.3.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Spišská katolícka charita 35 514 221  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2020 25.2.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.11.2015 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v... Milan Pristáč, Rastislav Grich   590.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 439/2018/OK 16.8.2018 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNH 131221 7.1.2022 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Stará... Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  34.86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ č. 1/2019 20.3.2019 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50692348  1,079.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 20.10.2021 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č.... POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413 36202924  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 4909.0071059MTK 5.11.2020 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Plavnica – miestne komunikácie“ v rozsahu... Eurovia SK, a. s. 31651518  10,323.46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZBÚ201023 19.11.2023 a) otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a .s .... VÚB BANKA 31320155  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoBÚ 25123 30.1.2023 a) otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Štandard
b)...
VÚB, a.s. 31320155  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS-B 18.11.2020 Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia",... Slovak Telekom, a. s. 35763469  6.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVS 3119 3.1.2019 AKCIA: Easy Pecka Slovak Telekom, a. s. 35763469  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 202214 7.11.2022 Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky - k 31. 12. 2021, 31. 12.... RVM audit s.r.o., audítorská spoločnosť 54206791  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVS 3.1.2019 Balík Magio Internet XL, Biznis linka 200. Slovak Telekom, a. s. 35763469  40.58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 10.3.2016 Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou... Jaroslav Stanek    
Nastavenia cookies