Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ_KS je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZFP č. 1/2019 13.8.2019 1) Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov účastníkov tejto Zmluvy za účelom... SOLISKO ČIRČ s. r. o., Obec Čirč, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník   3 767,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 2/2019 6.8.2019 1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... SOFER s. r. o.   35 828,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNP č.1 1.6.2020 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 37872923  5,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 3/2020 12.3.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2020 25.2.2020 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.11.2015 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v... Milan Pristáč, Rastislav Grich   590,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 439/2018/OK 16.8.2018 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ č. 1/2019 20.3.2019 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50692348  1 079,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 4909.0071059MTK 5.11.2020 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Plavnica – miestne komunikácie“ v rozsahu... Eurovia SK, a. s. 31651518  10 323,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS-B 18.11.2020 Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia",... Slovak Telekom, a. s. 35763469  6,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVS 3119 3.1.2019 AKCIA: Easy Pecka Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVS 3.1.2019 Balík Magio Internet XL, Biznis linka 200. Slovak Telekom, a. s. 35763469  40,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 10.3.2016 Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou... Jaroslav Stanek    
Detail Faktúra došlá 0202011 17.1.2011 ČOV W-control Poprad   1 047,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská CPPO-OA-2015/003968-049 11.3.2015 Darovacia zmluva o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Slovenská republika je... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Export do csv