Zmluva č. ZoD č. 2/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoD č. 2/2019    
Predmet : 1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Plavnica“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Predmetom projektu je výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Plavnica v nasledovnom rozsahu (členenie stavby):
SO 01 Výstavba závlahového systému
SO 02 Rekonštrukcia tribúny
SO 03 Dobudovanie vonkajšej tribúny
Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – viď. príloha ZoD a v prílohách výzvy na predloženie ponuky (Podklady pre realizáciu – Projektová dokumentácia) v rámci verejného obstarávania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. a odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.
 
Partner: SOFER s. r. o.
IČO:
Adresa: Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 6.8.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 35 828,84 EUR 
  zod-plavnica-sofer.pdf, Veľkosť: 223.82 kB
Previazané dokumenty: