Zmluva č. NZ č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: NZ č. 1/2019    
Predmet : 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu, a to na účel zriadenia predajne kvetinárstva.
2. Spolu s Predmetom nájmu je Nájomca oprávnený užívať vyhradené vnútorné priestory Nehnuteľnosti a vonkajšie komunikácie, vrátane hlavného vstupu do Nehnuteľnosti.
3. Využívanie Predmetu nájmu na iný než dohodnutý účel a prípadné zmeny účelového využitia musia byť riešené formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
4. Nájomca je oprávnený dať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa.
 
Partner: Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA
IČO: 50692348
Adresa:
Dátum zverejnenia: 20.3.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 079,65 EUR 
  najomna-zmluva-kvetinarstvo-katarinka.pdf, Veľkosť: 377.29 kB
Previazané dokumenty: