Zmluva č. -

Typ: Dodávateľská
Číslo: -    
Predmet : 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Plavnica, zapísaných na LV č. 3256 ako:
- KN-C parcela č. 1073/14, vo výmere 951 m2, trvalé trávne porasty
- KN-C parcela č. 1073/15, vo výmere 55 m2, trvalé trávne porasty.
2. Predávajúci v 2. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Plavnica, zapísanej na LV č. 44 ako KN-C parcela č. 1073/16, vo výmere 994 m2, trvalé trávne porasty.
3. Geometrickým plánom č.110/2015, vyhotoveným Miroslavom Ščurkom – geodetom, ktorý bol autorizačne overený Ing. Vladimírom Kupčom dňa 03.11.2015 a úradne overený dňa Ing. Jarmilou Firmentovou dňa 13.11.2015, boli od:
KN-C parcely č. 1073/14, vo výmere 951 m2, trvalé trávne porasty odčlenené
- diel č. 1, vo výmere 81 m2
- diel č. 4, vo výmere 518 m2
- diel č. 8, vo výmere 352 m2
KN-C parcely č. 1073/15, vo výmere 55 m2, trvalé trávne porasty odčlenené
- diel č. 2, vo výmere 2 m2
- diel č. 5, vo výmere 36 m2
- diel č. 7, vo výmere 17 m2
KN- C parcely č. 1073/16, vo výmere 994 m2, trvalé trávne porasty odčlenené
- diel č. 3, vo výmere 35 m2
- diel č. 6, vo výmere 666 m2.
 
Partner: Milan Pristáč, Rastislav Grich
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 19.11.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 590,00 EUR 
  kupna_zmluva_r_grich_m_pristac.pdf, Veľkosť: 243.22 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011

Dodatok: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74

Dodatok: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121

Dodatok: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. 01. 2013

Dodatok: Dodatok č. 3/2013 k zmluve č. 11/2000 - práce na stavbe "Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica" zrealizované pre rok 2013 na základe rozpočtu, ktorý je základom tohto dodatku.

Dodatok: Dodatok č. 2/DZ221101207300102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012073001, projekt "Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica"

Dodatok: Dodatok č. 3/DZ221101207300103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012073001, projekt "Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica"

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého predmetom je prenesenie povinnosti registrácie na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví na prevádzkovateľa.

Dodatok: Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou, Plavnica 441 a Obcou Plavnica

Dodatok: Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým znením (viď. článok 2)

Dodatok: Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou produktu FIX Premium za podmienok: cena 33 EUR/MWh, doba viazanosti: 24 mesiacov

Dodatok: Združená dodávka elektriny č. 5100307647C/2016
Adresa odberného miesta - Plavnica 505

Výpoveď: V zmysle čl. IV. ods. 4.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa prenajímateľ a nájomca dohodli na ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01. 01. 2015 a to ku dňu 30. 11. 2016. Preplatok nájomného za mesiac december 2016 bude vrátený na účet nájomcu.

Dodatok: Dodatok k mandátnej zmluve dňa 12. 02. 2015 rieši zabezpečenie vykonávania činností preventivára požiarnej ochrany obce Plavnica.

Odmena mandatára je stanovená mesačne.

Dodatok: Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14. 06. 2017sa z dôvodu možností a požiadaviek objednávateľa - poskytovateľa finančných prostriedkov k zabezpečeniu plynulého financovaniu mení v bode 8.3 Článku VIII Platobné podmienky.

Dodatok: V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy o dielo zo dňa 27. 04. 2018 podpísaním tohto Dodatku č. 1/2018 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 27. 04 . 2018 nasledovne: V rámci článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa bod č. v ktorom sa upresňuje doba plnenia pre rok 2018.

Dodatok: Odstránenie nedostatkov

Dodatok: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste/obci Plavnica uzatvorenej dňa 20. 12. 2017

Dodatok: Zmluvé strany uzatvorili dňa 07. 05. 2019 Zmluvu č. ZO/2018A6605-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Zmluva bola v zmysle čl. X. bodu 10.1 uzatvorená na dobu určitú 12. mesiacov. V zmysle čl. XIII. bodu 13.3. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že doba trvania zmluvy sa predlžuje na neurčito.

Dodatok: Balík Magio Internet XL, Biznis linka 200.

Dodatok: AKCIA: Easy Pecka

Faktúra: Za práce a činnosti vykonané podľa ZoD zo dňa 27. 10. 2011