Zmluva č. 439/2018/OK

Typ: Dodávateľská
Číslo: 439/2018/OK    
Predmet : 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako "PSK").
2. Dotácia sa poskytujte na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 71/2018 z 25. 06. 2018 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, schválenej uznesením č. 19/2018 na 3. zasadnutí Z PSK dňa 05. 03. 2018 na financovanie projektov (ďalej len "Výzva PSK") a v súlade s VZN PSK č. 57/2017 v platnom znení.
 
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 16.8.2018 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 300,00 EUR 
  zmluva-c-439-2018-ok.pdf, Veľkosť: 2.1 MB
Previazané dokumenty: