Zmluva č. ZoNH 131221

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNH 131221    
Predmet : 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Plavnica, obec Plavnica, okres Stará Ľubovňa a to:
LV 1029, register C, parcela 1133/11, výmera v m²: 1162, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1, prenajímaná výmera v m²: 1162.
List vlastníctva č. 1029 je prílohou č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Predmet nájmu je znázornený v grafickom náčrte ako prílohe č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Prenajímateľ touto zmluvou za podmienok v nej uvedených prenecháva nehnuteľnosť uvedenú v ods. 1 tohto Článku tejto zmluvy do dočasného užívania nájomcovi a nájomca ju berie do nájmu, pričom sa zaväzuje za ňu uhrádzať nájomné podľa tejto zmluvy.
3. Nájomca bol oboznámený so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto zmluvy.
 
Partner: Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica
IČO: 31 979 319
Adresa: Plavnica 237, 065 45
Dátum zverejnenia: 7.1.2022 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 34,86 EUR 
  zmluva-o-najme-nehnutelnosti.pdf, Veľkosť: 3.46 MB
Previazané dokumenty: