Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2015

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2015

                                                                                             

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

       Na deň presne po roku sme sa stretli na VČS, aby sme zhodnotili činnosť našej dobrovoľnej organizácie za rok 2015.

      Ku dnešnému dňu má naša ZO 66 členov. Neprijali sme ani jedného člena, ale rozlúčili sme sa s dvomi. Najstarším Štefanom Hubom, 20. 04. 2015, členom bol od roku 1960 a stále aktívnym Karolom Žoldákom, ktorý nás opustil krátko po svojej šesťdesiatke.

      Už niekoľko rokov je výber členských príspevkov stopercentný,  čo potvrdzuje aj vzťah členov k našej hasičskej organizácii. Máme za to, aby naša hasičská organizácia bola kvalitná nielen do počtu členov, ale hlavne pri plnení úloh plánovaných, ale aj mimoriadnych na pomoc občanom obce. Členské príspevky po VČS odovzdávame na okresný výbor DPO. Takisto pravidelne zasielame aj písomné materiály o našej činnosti v priebehu roka.

      Už druhý rok sa úspešne rozvíja spolupráca s hasičmi z Poľskej republiky. 4. mája 2014 bola v Poľsku podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci s OSP BRZEZNA. Pred rokom, ale aj na našej dnešnej VČS sa zúčastňujú zástupcovia z Poľska. Spolu s mladými hasičmi boli v novembri aj na našej halovej súťaži.  My sme sa v Poľsku zúčastnili 1. februára na stretnutí pri príležitosti ukončiaceho sa vianočného obdobia. Pri sv. omši v kostole v Brzezne koncertovali vianočné koledy koledníci z Chmeľnice. 9. mája sme spoločne oslavovali nášho patróna sv. Floriána v Poľsku na sv. omši, slávnostnom nástupe a spoločným posedením.

      19. 02. sa naši mladí hasiči zúčastnili halovej súťaže mladých hasičov v Poľsku v Brzezne, kde skončili na 17. mieste. Dobre si počínali aj v súťaži jednotlivcov. V júni boli naši mladí hasiči na futbalovom turnaji v Brzezne.

      V roku 2014 bol Vládou SR schválený „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“. K tomuto zaradeniu je možné žiadať aj o dotácie na techniku, školenia, výzbroj a výstroj z prostriedkov DPO SR. V prvom roku nám boli poskytnuté dotácie 3 000 € a 2 000 €, ktoré sme využili na nákup potrebného výstroja a výzbroja. V roku 2015 sme dostali 2 000 € a doplnili potrebnú výzbroj.

      V tomto roku je nutné zakúpiť niekoľko vychádzkových oblekov, aby naši členovia dôstojne reprezentovali našu organizáciu a tiež bude prebiehať odborná príprava členov DHZ.

      Preventívne protipožiarne prehliadky sú vykonávané pravidelne, v jednotlivých intervaloch sa robia raz za 5 rokov. V roku 2015 boli kontrolované domy a prevádzky od čísla 101 po 200. Hlásenia o preventívno-kontrolnej činnosti boli zaslané na OV DPO. Kontroly sú zaznamenávané do záznamníkov a prípadné nedostatky sú v spolupráci s obecným úradom navrhnuté na odstránenie.

     Pri príležitosti sviatku nášho patróna, sv. Floriána, sa naši členova zúčastnili sv. omše individuálne. Spoločné organizovanie tejto akcie je náročné, keďže veľa našich členov pracuje mimo okres. Niekoľkí členovia sa zúčastnili osláv v Poľskej republike.

      V roku 2015 sme sa nezúčastnili okresnej súťaže v kategórii muži, ani súťaže mladých hasičov Plameň. Verím, že v tomto roku sa to zlepší a zostavíme aspoň družstvo mužov.

      November – to je pravidelné organizovanie okresnej halovej súťaže mladých hasičov v telocvični základnej školy. Tento rok bol pre nás opäť úspešný. Po minuloročnom víťazstve chlapcov si to tento rok zopakovali a pridali  sa k nim aj dievčatá.

Obe družstvá sa 4. decembra zúčastnili aj na halovej súťaži v Bardejove, kde dosiahli pekné výsledky a získali nové skúsenosti.

      Keď nie súťaže, tak nás preverili povodne. 30. 05. nás vystrašila prívalová voda potoka Jasenok a zosuvy pôdy pri rodinných domoch 167, 168. Naši členovia odčerpávali vodu z miestnych komunikácií, dvorov, pivníc a studní, odstraňovali nánosy bahna z domov č. 167 a 168. Povodne nás zamestnávali ešte ďalšie 3 dni.

      Začiatkom septembra naši členovia natierali strechu budovy na cintoríne.

      Začiatkom mája sme urobili ukážkové cvičenie v materskej škole a 02. 10. bolo previerkové cvičenie v základnej škole. Pri zásahu naša jednotka pomáhala pri evakuácii žiakov zo ZŠ a následne vykonala prevetranie priestorov.

      Základom dobrej činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru  je spolupráca s obecným úradom i základnou školou. Hasičské vozidlo IVECO DAILY sme dostali v apríli 2010, postupne sa vybavilo príslušenstvom.  20. novembra sme dostali aj protipovodňový prívesný vozík. Za starostlivosť o techniku a veľkú pomoc pri organizovaní všetkých akcii sa chcem poďakovať p. Martinovi Žoldákovi.

      Celkovú činnosť hasičských organizácii vyhodnocuje okresný výbor  na základe odoslaných materiálov z jednotlivých akcií počas celého roka. Výsledky za rok 2015 budú známe až na jarnej IMZ.

      V roku 2016, ako aj v ďalších rokov, budeme rozvíjať spoluprácu s obecným úradom. Technika bude slúžiť občanom, chrániť ich životy a majetky.

      Ďalej budeme pokračovať v náboženských akciách, zúčastnime sa okrskovej okresnej súťaže pripravenosti hasičských družstiev, prípadne pohárových súťaží. Vytvoríme protipovodňové hliadky a v novembri zorganizujeme ďalší ročník halovej súťaže mladých hasičov. Viac budeme rozvíjať spoluprácu s priateľmi z Poľskej republiky.

        V roku 2015 sme dosiahli dobré výsledky. Doplnilo sa vybavenie hasičského vozidla a postupne získavame nové poznatky od našich partnerov z Brzezna.

      Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do roku 2016 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica

 

 04. 01. 2016