Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2006

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici  za rok 2006

 

27. 12. 2006

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

      Končí sa ďalší rok, rok 2006, a my ideme bilancovať našu činnosť za tento rok a vytýčiť si nové úlohy na rok 2007. Deň 27. december sa stáva pravidelným dňom v roku,

keď sa stretávame a budeme stretávať na výročnej členskej schôdzi.

 

      Ku dnešnému dňu má naša organizácia 54 členov. V roku 2006 sa jeden náš člen odsťahoval a nezískali sme žiadneho nového člena. Nedarí sa nám získať za členov mladých chlapcov aj napriek tomu, že už niekoľko rokov dosahujeme výborné výsledky v práci s mládežou a deťmi základnej školy.

 

      Pri hodnotení aktivity DHZ v okrese za rok 2006 sme znova dosiahli výborné výsledky. V okrsku č. 4 sme zvíťazili a v rámci okresu poskočili na štvrté miesto.

 

      Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok je naša obec rozdelená do

5 častí, v ktorých sa prehliadky vykonávajú minimálne raz za 5 rokov. Aj v roku 2006 boli preventívne prehliadky vykonané v 100 obytných domoch a hlásenie o prevencii bolo zaslané na okresný výbor DPO.

 

      Ani tento rok sme sa nezúčastnili organizovane na sv. omši pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána. Organizovanie tejto akcie nie je jednoduché, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych odvetviach aj mimo okres.

 

      Okrsková súťaž požiarnych družstiev sa konala opäť v Malom Lipníku. Problematické bolo zostaviť aj družstvo nad 35 rokov (nieto ešte mužov alebo dorastencov). Ale zúčastnili sme sa a získali certifikát o absolvovaní cvičenia. V budúcnosti je potrebné podchytiť mladých chlapcov, aby sa zostavilo družstvo dorastencov alebo mužov a tak pokračovalo v dobrej tradícii požiarnych športových úspechov našej obce.

 

 

      Dobré meno našej obci robia a výrazné úspechy dosahujú mladí požiarnici na čele

s ich vedúcim cvičiteľom Rudolfom Krajgerom. Aj tento rok bol pre nich úspešný a rozšírili zbierku pohárov a diplomov. Hoci sme sa nezúčastnili okresnej súťaže mladých požiarnikov vo Vislanke, vynahradili sme si to na halovej súťaži u nás doma a to prvým a dvanástym miestom.

      01. 12.  sme so žiakmi – 2 družstvom, boli na halovej súťaži v Bardejove,

kde sme obsadili druhé a tretie miesto.

      Tu sa treba poďakovať za trénovanie žiakov veliteľovi p. Rudovi Krajgerovi, v ústrety nám vyšiel riaditeľ školy p. Bobuľský a dobrá spolupráca bola aj s obecným úradom

a jeho starostom p. Rybovičom.

     

      Konečne sa upravovala aj požiarna zbrojnica. Tu nám organizačne veľmi pomohol zástupca starostu p. Grich a na prácach sa podieľali hlavne Milan Kasenčák - náš člen,

ako aj p. Murcko Martin, ktorým sa chcem zvlášť poďakovať.

 

      Z ďalších akcií spomeniem:

-         organizáciu Krížovej cesty na Veľký piatok

-         stráž pri Božom hrobe a procesia Vzkriesenia

-         sviatok Božieho tela – sprievod v rovnošatách

-         organizačné zabezpečenie pri vysviacke nového kostola

 

      Dosiahli sme dobré výsledky. Vieme, kde sme mali problémy a čo je nám treba vylepšovať.

 

      Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do roku 2007 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

 

 

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica