Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2013

        Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2013

 

03. 01. 2014

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

Začína sa nový rok 2014. Na dnešnej Výročnej členskej schôdzi zhodnotíme činnosť našej dobrovoľnej organizácie za rok 2013 a určíme si úlohy na tento rok.

Členskú základňu k dnešnému dňu tvorí 71 členov. V minulom roku nám jeden mladý člen zomrel – Ján Pružinský, dvaja sa vzdali členstva a ďalší dvaja dlhodobo pracujú mimo rodnej obce. Do našich radov vstúpili traja noví mladí chlapci, ktorí určite budú pre našu činnosť prínosom.

Pri osobnom výbere členských príspevkov sa rozprávame so všetkými členmi o našej práci, o vzťahu k našej organizácii, činnosti v nej, aby naša hasičská organizácia bola kvalitná nielen do počtu členov, ale hlavne pri plnení úloh plánovaných, ale aj mimoriadnych na pomoc občanom obce. Každoročné členské príspevky, ako aj písomné materiály pravidelne odosielame na okresný výbor DPO.

Pravidelne vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky. Tie sa v jednotlivých objektoch robia raz za 5 rokov. V roku 2013 boli kontrolované domy a prevádzky od čísla domu 301 po 400. Hlásenie o preventívno – kontrolnej činnosti bolo zaslané na OV DPO. Zistený stav počas kontrol sa zapisuje do záznamníkov, vyhodnocuje v spolupráci s obecným úradom a určujú sa prípadné nedostatky na odstránenie.

 

 

 

Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže veľa našich členov pracuje v rôznych firmách, ktoré majú svoje aktivity aj mimo okres a študenti študijné povinnosti.

V dňoch 8. – 13. augusta 2013 sa uskutočnilo v poľských mestách Muszyna a Nowy Sacz odborné školenie v rámci europrojektu s názvom „Cezhraničný systém účinnej protipovodňovej ochrany okresov Nowy Sacz a Stará Ľubovňa, ktorého sa zúčastnili aj šiesti členovia nášho hasičského zboru. Na rôznych ukážkach a školiacich stanoviskách sa dozvedeli mnoho užitočných poznatkov, ktoré môžeme využiť pri našej práci.

Rok 2013 bol postupový, ale okresnej súťaže sme sa nezúčastnili. Svoju techniku sme preskúšali na pohárovej súťaži v Hniezdnom, ktorá sa konala 04. 08. 2013. Obsadili sme až 12. miesto, ale získali nové skúsenosti s mladým družstvom.

Zhoršila sa práca s mládežou. Nedarí sa nám zostaviť družstvo do letnej súťaže PLAMEŇ. V roku 2013 sme organizovali už 13. ročník halovej súťaže mladých hasičov – 06. 11. 2013. V roku 2010 sme získali putovný pohár starostu obce a odvtedy už len 10., 7. a naposledy 6. miesto. Je to zlepšenie, ale máme čo doháňať, aby sme znovu dosahovali popredné umiestnenia.

Do popredia sa dostali družstvá žiakov z Novej Ľubovne, Podolínca, ale aj z Malého Lipníka.

Poďakovanie patrí starostovi obce p. Grichovi za venovanie pohárov do súťaže, riaditeľovi školy p. Bobuľskému za poskytnutie priestorov telocvične, p. Krajgerovi za cvičenie žiakov a organizáciu halovej súťaže, ale aj p. Žoldákovi za prípravu občerstvenia pre súťažiacich, vedúcich družstiev a rozhodcov.

 

 

 

Základom dobrej činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru je spolupráca s obecným úradom i základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi roľníckeho družstva Ing. Hnatovi. Za starostlivosť o  hasičské vozidlo IVECO DAILY, ktoré sme dostali v apríli 2010 a postupne sa vybavilo príslušenstvom a tiež za veľkú pomoc pri organizovaní všetkých akcií sa chcem zvlášť poďakovať p. Martinovi Žoldákovi.

Celkovú činnosť hasičských organizácií vyhodnocuje okresný výbor na základe odoslaných materiálov z jednotlivých akcií počas celého roka. Za rok 2013 budú výsledky známe až na jarnej IMZ.

V roku 2012 sme skončili v okrsku č. 4 na druhom mieste a v rámci okresu na siedmom mieste.

V roku 2014 ako aj v ďalších rokoch budeme rozvíjať spoluprácu s obecným úradom. Hasičské vozidlo nám bude slúžiť na pomoc občanom v rôznych oblastiach.

Ďalej budeme pokračovať v náboženských akciách, usmerňovaní dopravy počas krížovej cesty, stráž pri Božom hrobe a iných akciách.

Zúčastníme sa okrskovej okresnej súťaže pripravenosti hasičských družstiev, prípadne aj pohárových súťaží. Vytvoríme protipovodňové hliadky a v novembri zorganizujeme ďalší ročník halovej súťaže mladých hasičov.

V roku 2013 sme dosiahli dobré výsledky. Postupne sa dovybavilo hasičské vozidlo, ktoré je pre našu činnosť veľkým prínosom.

Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2014 popriať pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

 

Ing. Štefan Kyšela

         predseda DHZ Plavnica

 

Nastavenia cookies