Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici 1918-2018

DHZ Plavnica

1918 - 2018

                                                                             

Otec biskup František a prítomní kňazi, vážení hostia, priatelia stražaci z Poľskej republiky, milé hasičky, hasiči!

      Požiarnu ochranu od nepamäti organizoval a riadil obecný úrad (obecné zastupiteľstvo) podľa platných predpisov Rakúsko – Uhorska a obecných nariadení, ktoré boli obyvateľmi rešpektované a plnené pod hrozbou pokút, trestov a obecného pranierovania. Tvrdé a nekompromisné riešenia bezpečnostných opatrení nútilo vedenie obce zmeniť celkové riešenie a spôsob hasenia, ktorý bol pri vzniku požiaru skoro vždy neúčinný. Neúčinným bol z dôvodu absencie strojného vybavenia a drevenej zástavby, teda použitia horľavých stavebných materiálov, pri ktorých sa požiar rýchlo šíril.

      Do roku 1918 službu a pohotovosť v požiarnej ochrane určovalo zastupiteľstvo obce rozpismi pre všetkých obyvateľov. Platilo to aj pre držiteľov konských záprahov a pri určení do pohotovosti nesmel majiteľ opustiť obec. Dôležité to bolo najmä v letných mesiacoch. Obecné zastupiteľstvo vidiac, že v okrese vznikajú dobrovoľné hasičské zbory a za pomoci okresného veliteľa Kačura Jána, ktorý bol v meste Stará Ľubovňa starostom, ako aj programátorom myšlienky dobrovoľnosti v hasičstve, založilo 18. 10. 1918 v obci Plavnica dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mal 23 členov. Ešte v tom istom roku boli prijaté organizačné stanovy.

      Dobrovoľný hasičský zbor v Plavnici má veľké zásluhy na zakladaní hasičských zborov v okolitých obciach, ktoré dosť váhali s hasičskou myšlienkou.

 

      Zakladateľmi požiarneho zboru boli:

v Štefan Fabian st.

v Jozef Hnát st.

v Jozef Grich

v Štefan Fröhlich a ďalší

 

      V prvých rokoch činnosti bol veliteľom Štefan Fabian st. Vo vedení zboru pracovali Ján Paralič, Pavol Plavnický, Jozef Mucha, Ján Štupák, Vincent Bebko, Jozef Hnát st., Štefan Murcko – trúbač.

      Ďalšími členmi v roku 1941 boli Andrej Chmeľar, Karol Vančo, Pavol Rindoš st. Do zboru vstúpili Jozef Chmeliar, Štefan Čuba, Štefan Vančo, František Pavlik, Štefan Kyšeľa, Karol Vančo, Andrej Pristač.

      Zbor mal 25 členov a 7 samaritánov.

      V roku 1946 mal zbor 23 členov a vo vedení zboru pracovali: Štefan Fabián st., Štefan Rindoš, Ladislav Nemec, Jozef Mucha, Jozef Hnát, Štefan Liščinský, Štefan Murcko, Pavol Rindoš.

      V roku 1952 vznikla základná organizácia ZPO. Išlo o premenovanie Miestnej hasičskej jednoty na ZPO a začlenená bola do NF. Do novej organizácie prešlo 31 členov. V roku 1960 mala organizácia 40 členov, postupne sa rozširovala. A tak v roku 1980 ako aj v roku 1989 evidovala 81 členov, z toho 3 ženy. V ďalších rokoch sa členská základňa pohybovala v počte okolo 70 členov.

      Rok 2017 bol prelomovým pri rozširovaní členskej základne. Na výročnej členskej schôdzi sme evidovali 100 členov, z toho 15 žien (dievčat). Medzi nimi máme aj držiteľa najvyššieho vyznamenania  a to je zaslúžilý člen DPO SR, p. Jána Fröhlicha. 

 

Funkciu veliteľa požiarneho zboru od založenia vykonávali:

1918 – 1925                   zbor viedol starosta obce

1925 – 1954                   Štefan Fabián st.

1954 – 1960                   Jozef Štupák

1960 – 1970                   Jozef Mucha

1970 – 1975                   Andrej Varga

1980 – 2002                   Pavol Rindoš

2002 – doteraz               Rudolf Krajger

 

Predsedovia ZO ZPO od jej vzniku (1952):

v Štefan Fabián st.

v Štefan Kyšeľa

v Jozef Bieľak

v Andrej Dulin

v Ján Drabecký

v Jozef Sekelský

v Ing. Štefan Kyšela

 

      Strojníci:

v Štefan Fabián

v Ladislav Varga

v Jozef Holodňak

v Jozef Nemec

v Karol Žoldák

v Peter Hamborský

v Martin Pružinský

 

      K členom, ktorí sa zaslúžili o činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Plavnici, patria aj ďalší, už zosnulí, ako:

Jozef Chovanec (1919)

Štefan Fedorko (1909)

Štefan Fedorko (1911)

Ján Žoldák (1926)

Jozef Gondek (1928)

Štefan Fröhlich (1933)

Karol Chmeliar (1931)

Jozef Fröhlich (1927)

Jozef Sekelský (1924 – č. 309)

Jozef Sekelský (1924 – č. 220)

Jozef Štupák (1925)

Andrej Čupák (1927)

Ján Vyrostek (1935)

Milan Hnát (1937)

Ján Štupák (1931)

Andrej Pružinský (1931)

Emil Janický (1941)

Ján Pružinský (1958)

Štefan Chovanec (1958)

František Mucha (1957)

Stanislav Kyšeľa (1953)

Ján Feduš (1925)

Milan Janický (1938)

Jozef Mudrik (1929)

Štefan Chovanec (1931)

Štefan Huba (1941)

Karol Paralič (1931)

Andrej Hamborský (1954)

Karol Žoldák (1955)

František Sekelský (1955)

František Hamborský (1949)

Ladislav Vojtek (1952)

Stanislav Fröhlich (1965)

 

K žijúcim zaslúžilým najstarším členom ZO patria: Štefan Fabian, František Vančo, Ondrej Dulin, Jozef Holodňak, Valent Kyšeľa, Pavol Rindoš, Jozef Fedorko, Jozef Sekelský, Štefan Rybovič, Ondrej Vančo, Ladislav Varga ml., Štefan Lovas, Anton Chovanec, Jozef Ševčik, František Grech, Mikuláš Sura, František Paralič.

 

Hasičská technika:

      V roku 1885 Obecné zastupiteľstvo Plavnica zakúpilo ručnú striekačku, ktorá nemala sacie zariadenie a preto nevyhovovala pre účinnejšie zásahy. V roku 1893 obec kúpila modernejšiu ručnú striekačku. Obe slúžili až do roku 1933. V roku 1941 vlastnil hasičský zbor motorovú striekačku PS-4 a 2 ručné striekačky, 4-kolesové. Potom v roku 1949 zbor obdržal od ONV OIPO striekačku PS-8 a tiež obec dostala motorové vozidlo značky „ŠTAJER“. V roku 1955 obec získala motorové vozidlo Tatra 805 s vybavením PS-8. Motorovú striekačku PS-4 odovzdala na muzeálne účely do Prešova.

20. 05. 1970 bola zboru odovzdaná striekačka PPS-12.

16. 11. 1983 bolo dodané do obce motorové vozidlo RHHP Škoda CAS 25 a po ňom v roku 2010 obec dostala hasičské vozidlo IVECO DAILY. V posledných rokoch sa doplnila výstroj a výzbroj a tiež sme dostali vybavený protipovodňový prívesný vozík.

      Prvá požiarna zbrojnica bola vybudovaná v roku 1918 z drevených dosák. Od začiatku činnosti hasičského zboru bola vybavenosť zboru výstrojom a výzbrojom oproti iným obciam dobrá. Ďalšia požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1931, rekonštruovaná v rokoch 1986 – 1987 a pripravená na ďalšiu prestavbu.

      Požiare sa obci nevyhýbali. Menšie požiare lokalizoval zbor sám. V roku 1938 zhorelo 8 obytných domov a 20 hospodárskych budov. Na lokalizácii sa zúčastnilo 9 dobrovoľných hasičských zborov. V roku 1950 zničil veľký požiar 15 hospodárskych budov a hasilo 8 DHZ. Aj v ďalších rokoch boli menšie požiare, ktoré pomáhal likvidovať hasičský zbor v spolupráci s okresným záchranných hasičským zborom.

      Hasičský zbor pomáhal aj pri povodniach. Tie boli v rokoch 1936, 1949, 1958, 1959, 1965, 1973 a opakujú sa viac- menej stále. Zbor tiež vykonával výjazdy v rámci susedskej výpomoci aj do susedných obcí, k požiarom aj k povodniam.

      V roku 2014 bol Vládou SR schválený „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“. Náš zbor je zaradený do skupiny „B“ a je pripravený pomáhať ľudom pri živelných pohromách v každom čase.

      Pre činnosť nášho hasičského zboru bol významný rok 2014. Po vzájomnej dohode bola dňa 4. mája 2014, na sviatok nášho patróna, sv. Floriána, podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi DHZ Plavnica a OSP BRZEZNA z Poľskej republiky. Už 4 roky trvá táto spolupráca. Navzájom sa navštevujeme na výročných schôdzach, mladí hasiči sa stretávajú na súťažiach a spolu oslavujeme aj sv. Floriána na sv. omšiach v Poľskej republike.

      Počas svojej činnosti zbor vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, cvičí žiakov základnej školy, zúčastňuje sa športových hasičských súťaží.

      Riadi sa heslom BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC.