Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2010

Správa o činnosti ZO  DHZ v Plavnici  za rok 2010

 

                                                                                              27. 12. 2010

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

      Rok 2010 sa blíži k svojmu záveru a je tu čas na hodnotenie činnosti našej dobrovoľnej hasičskej organizácie za uplynulé obdobie a zároveň na upresnenie úloh na rok 2011.

 

     V poslednom období sa naša členská základňa rozširuje. Aj v tomto roku nás opustil jeden čestný člen, dlhoročný hasič Jozef Fröhlich. Stav členskej základne ku dnešnému dňu je 72 členov, bez žien. Potešiteľné je prijímanie nových mladých členov, ktorí aj s pomocou novej techniky, ktorú sme dostali v apríli tohto roka oživia našu činnosť aj v požiarnických športoch.

 

      Každoročne pravidelne vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré sa musia robiť minimálne raz za 5 rokov. Zistený stav sa zapisuje                  do záznamov, v spolupráci s obecným úradom vyhodnocuje, navrhujú sa riešenia na odstránenie prípadných nedostatkov a na okresný výbor DPO                 sa posiela hlásenie o preventívno-kontrolnej činnosti. V roku 2010 boli vykonané prehliadky od čísla domu 101 do 200. 

     Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych firmách, ktoré majú svoje pracovné aktivity aj mimo okres.

      V apríli sme dostali nové hasičské vozidlo IVECO DAILY, ktoré bolo potrebné vybaviť príslušenstvom a tak ani v tomto roku sme sa nezúčastnili na požiarnych súťažiach. Nové požiarne vozidlo je už dnes dostatočne vybavené náradím, je garážované na obecnom úrade a verím, že v roku 2011nám bude už dobre slúžiť.

 

 

 

      To, že požiarna ochrana nie je iba o požiaroch, nám ukázal tohoročný začiatok júna. K živelným pohromám patria aj povodne. Ani nás neobišla             tzv. veľká voda. Od 1. júna až do soboty 5. júna mnoho našich členov pomáhalo pri minimalizácii škôd spôsobených vodou po prudkých dažďoch, hlavne v piatok, 4. júna.

      Na výbornej úrovni je práca s mládežou a deťmi základnej školy. Veľký kus práce s deťmi odvádza ich cvičiteľ Rudolf Krajger. Vo februári sme boli na halovej súťaži v Starej Ľubovni, v mesiaci jún sme sa zase nezúčastnili na okresnej súťaži.

       Pravidelne organizujeme halovú súťaž mladých hasičov v telocvični. 11. 11. 2010 to bol už 10. ročník. Družstvo chlapcov získalo víťazstvom putovný pohár starostu obce, dievčatá boli vo svojej kategórii druhé. Poďakovanie patrí starostovi obce p. Grichovi za venovanie pohárov do súťaže, ako aj riaditeľovi ZŠ, ktorý nám ochotne poskytol priestory telocvične na nácvik ako aj na samotnú súťaž.

       Naše mladé družstvá sa zúčastnili aj okresnej súťaže bardejovského okresu, kde medzi súťažiacimi mimo bardejovského okresu získali pekné umiestnenie.

       Základom našich športových úspechov pri práci s deťmi je dobrá spolupráca s obecným úradom a základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi Roľníckeho družstva, p. Hnatovi a veľkú pomoc pri organizovaní akcií nám poskytuje aj p. Martin Žoldák,  za čo sa mu chcem zvlášť poďakovať.

      V budúcnosti v spolupráci s obecným úradom nám treba rozvíjať aktivity s pomocou novej techniky.

      Z ďalších akcií, ktoré nás čakajú v roku 2011 :

-         organizácia krížovej cesty na Veľký piatok

-         stráž pri Božom hrobe a procesia Vzkriesenia

-         organizovanie 11. ročníka okresnej halovej súťaže mladých požiarnikov

      V roku 2010 sme dosiahli dobré výsledky, získali sme nové požiarne vozidlo a tým v budúcnosti môžeme rozširovať a vylepšovať našu činnosť.     

      Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2011 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica