Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2016

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2016

                                                                                  

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

      Je záver roka 2016 a my sme sa stretli na VČS, aby sme zhodnotili činnosť našej dobrovoľnej organizácie za uplynulé obdobie, stanovili si plán činnosti  na ďalšie obdobie, ako aj zvolili si vedenie našej ZO na ďalšie volebné obdobie.  

      Ku dnešnému dňu má naša ZO 70 členov. Prijali sme 4 nových členov a ešte v roku 2015 sme sa rozlúčili s najstarším členom ZO Štefanom Hubom, ktorý nebol odpísaný z evidencie členov.

     Výber členských príspevkov a ich odovzdanie na okresný výbor DPO je dlhoročne stopercentný, čo potvrdzuje aj vzťah členov k našej základnej organizácii. Takisto sú pravidelne zasielané aj písomné materiály o našej činnosti v priebehu roka. Našou úlohou je, aby naša hasičská organizácia bola kvalitná nielen do počtu členov, ale hlavne pri plnení plánovaných úloh, pri mimoriadnych udalostiach na pomoc občanom obce.

      Už tretí rok sa úspešne rozvíjala spolupráca s hasičmi z Poľskej republiky. 4. mája 2014 bola v Poľsku podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci s OSP Brzezna. Už v januári 2016 sa zúčastnili súťaže v Poľsku naši mladí hasiči a dosiahli dobré výsledky. 17. novembra sa zase poľské družstvo mladých hasičov zúčastnilo našej halovej súťaže v Plavnici. Naši zástupcovia sa zúčastnili na VČS v Brzezne 09. 01. 2016, taktiež na slávnosti zaradenia poľského družstva OSP Brzezna do ich záchranného systému – 30. 04. Spolu sme oslavovali aj sviatok nášho patróna, sv. Floriána, 07. 05. 2016 na sv. omši v Poľsku slávnostným nástupom a spoločným posedením.

      V roku 2014 bol Vládou SR schválený „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“. K tomuto zaradeniu je možné žiadať aj o dotácie na techniku, školenia, výzbroj a výstroj z prostriedkov DPO SR. V roku 2016 sme dostali 2 000 € a doplnili hasičskú výzbroj. S pomocou obecného úradu bolo zakúpených aj 8 nových vychádzkových uniforiem.

      Preventívne protipožiarne prehliadky sú vykonávané pravidelne. Obec  je rozdelená po 100 domov. V roku 2016 boli kontrolované domy a prevádzky od č. 401 po č. 500. Kontroly sú zaznamenávané do záznamníkov a prípadné nedostatky sú v spolupráci s obecným úradom navrhnuté na odstránenie.

      Pri príležitosti sviatku nášho patróna, sv. Floriána, sa naši členovia zúčastnili sv. omše individuálne. Spoločné organizovanie tejto akcie je náročné, keďže veľa našich členov pracuje mimo okres. Niekoľkí členovia sa zúčastnili osláv v Poľskej republike.

      V roku 2016 sa naši muži zúčastnili okresného kola previerky hasičských družstiev – 26. 06. v Haligovciach, kde obsadili 11. miesto. Taktiež sa zúčastnili pohárových súťaží – 24. 07. v Šambrone a 28. 08. v Sulíne, kde dosiahli slušné výsledky a viac praktických skúseností pri práci s požiarnou technikou.

      Mladí hasiči sa 14. 08. 2016  zúčastnili na súťaži v Jarabine, kde získali prvé miesto. V novembri 2016 sme organizovali 16. ročník okresnej halovej súťaže mladých hasičov v telocvični základnej školy. Bolo to 17. novembra, súťažili naši chlapci aj družstvo dievčat. Na prekvapenie všetkých boli naše dievčatá v súčte časov jednotlivých disciplín najlepšie zo všetkých družstiev okresu a okrem pohára za 1. miesto v kategórii dievčat získali aj putovný pohár starostu obce a ten po treťom víťazstve Plavnice za sebou ostal natrvalo doma. Za 16 rokov je v našej vitríne už druhý pohár. Obe družstvá sa 2. decembra zúčastnili aj na halovej súťaži v Bardejove, kde dosiahli pekné výsledky a získali nové skúsenosti.

      S naším hasičským vozidlom IVECO DAILY, ktoré sme dostali v apríli 2010 a postupne vybavili príslušenstvom sme cvičili, ale aj zasahovali. 26. 01. 2016 bol požiar v drevenici Augustína Bernáta, kde sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru, ale, žiaľ, Gusto na jeho následky o pár dní zomrel. 24. 03. sme zasahovali pri požiari suchej trávy v obci Hajtovka, výjazd sme mali aj 29. 03. a tiež 02. 04. v obci Podsadek, kde zasahovali viaceré jednotky.

      Na 6. mája bolo vyhlásené cvičenie s využitím prívesných protipovodňových vozíkov. Naše družstvo nacvičovalo spoluprácu s ďalšími družstvami využitie nafukovacích vakov pri rieke Poprad v Hniezdnom.

      Celkovú činnosť hasičských organizácii vyhodnocuje okresný výbor  na základe odoslaných materiálov z jednotlivých akcií počas celého roka. Výsledky za rok 2016 budú známe až na jarnej IMZ. Týchto zasadnutí sa zúčastňuje pravidelne výbor ZO. Konajú sa v jarnom a jesennom období v jednotlivých okrskoch rotujúc po obciach. Jarné IMZ bude práve u nás v Plavnici.

      Na našu činnosť má vplyv aj dobrá spolupráca so školou, obecným úradom  i  starostom obce.

      Pokračovali sme v náboženských akciách, stojkami pri Božom hrobe,  pri slávnostnom vzkriesení.

      Čakajú nás voľby nového výboru, pred ktorým budú náročné úlohy nielen v roku 2017, ale aj v roku 2018,  kedy oslávime 100. výročie založenia hasičského zboru v Plavnici.

      Budeme rozvíjať spoluprácu s obecným úradom, zlepšíme brigádnické aktivity. Technika bude slúžiť občanom, chrániť ich životy i majetky.

      Naďalej budeme pokračovať v náboženských akciách, zúčastníme sa súťaží pripravenosti hasičských družstiev, prípadne pohárových súťaží.

      V novembri zorganizujeme ďalší, 17. ročník, halovej súťaže mladých hasičov. Postupne budeme viac rozvíjať spoluprácu s priateľmi z Poľskej republiky.

      V roku 2016 sme dosiahli dobré výsledky. Za prácu v našej dobrovoľnej organizácii sa chcem poďakovať p. Žoldákovi, p. Krajgerovi, vodičom,  ale aj vám všetkým, ktorí ste členmi našej organizácie a do roku 2017 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

  

 

                     Ing. Štefan Kyšela

                            predseda DHZ Plavnica