Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2009

Správa o činnosti ZO  DHZ v Plavnici  za rok 2009

 

                                                                                              27. 12. 2009

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

      Rok 2009 sa blíži k svojmu záveru a je tu čas na hodnotenie činnosti našej dobrovoľnej hasičskej organizácie za toto uplynulé obdobie a zároveň upresnenie úloh na rok 2010.

     Po rokoch stagnácie počtu členov našej ZO a hlavne rozlúčením na poslednej ceste, v roku 2007 odišli štyria členovia, v roku 2008 ďalší dvaja mladí členovia a to Jozef Nemec a Fero Sekelský, sa naša členská základňa rozšírila. K dnešnému dňu evidujeme 67 členov. Nárast nastal už v priebehu roka 2007, keď sme prijali 8 nových členov a v tomto roku ďalších 10 členov. Noví členovia ZO by mali byť prínosom do našej ďalšej činnosti, nielen v rámci náboženských akcií, ale aj v požiarnych športoch a akciách za pomoci obce.

      Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok je naša obec rozdelená do 5 častí, v ktorých sa prehliadky vykonávajú minimálne raz za        5 rokov.

      V roku 2009 boli prehliadky vykonané od čísla domu 1 po číslo 80.  Hlásenie o prevencii bolo zaslané na okresný výbor DPO.

     Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych firmách, ktoré majú pracovné aktivity hlavne mimo okres.

      Súťaž požiarnych družstiev bola organizovaná v Nižných Ružbachoch. Ani tento rok sa nám nepodarilo zostaviť požiarne družstvo, a teda do budúcna nás čaká jasná úloha – vycvičiť našich členov v požiarnych športoch, aby sme sa vrátili na pozície, ktoré sme v minulosti zastávali.

      V obci sme zaznamenali požiar v nočných hodinách 1. augusta. Hlavný zásah vykonali profesionálni hasiči zo Starej Ľubovne a Ľubotína. Pri hasení pomohli aj niekoľkí naši členovia, ako aj občania obce.

 

      Na výbornej úrovni je práca s mládežou a deťmi základnej školy. S deťmi veľký kus práce odvádza ich cvičiteľ Rudo Krajger. Do okresnej súťaži v mesiaci máj sme sa síce so žiakmi nezapojili, ale na okresnej halovej súťaži, ktorej už deviaty ročník sme organizovali 12. 11. v telocvični ZŠ,                    sme opakovane získali prvé miesto a putovný pohár starostu obce.

      Druhé družstvo skončilo na siedmom mieste. Veľké poďakovanie patrí starostovi obce p. Grichovi za venovanie pohárov do súťaže, ako aj riaditeľovi ZŠ, ktorý nám veľmi ochotne poskytol priestory telocvične na nácvik ako aj na samotnú súťaž.

      Obaja umožnili štartovať družstvu chlapcov na Okresnej súťaži mladých požiarnikov v Bardejove, kde sme obsadili pekné tretie miesto.

      Základom našich športových úspechov pri práci s deťmi je dobrá spolupráca s obecným úradom a základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi Roľníckeho družstva, p. Hnatovi a veľkú pomoc pri organizovaní akcií nám poskytuje aj p. Martin Žoldák,  za čo sa mu chcem zvlášť poďakovať.

      V budúcnosti v spolupráci s obecným úradom nám treba pokračovať v úprave požiarnej zbrojnice, vo sfunkčnení požiarnej techniky, doplnení požiarneho výstroja a výzbroja.

      Z ďalších akcií, ktoré nás čakajú v roku 2010

-         organizácia krížovej cesty na Veľký piatok

-         stráž pri Božom hrobe a procesia Vzkriesenia

-         organizovanie ďalšieho, už 10-teho ročníka, okresnej halovej súťaže mladých požiarnikov

      V roku 2009 sme dosiahli dobré výsledky, ale stále je čo vylepšovať a tak pokračovať v hasičskej tradícii našej obce.

      Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2010 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica

 

 

Nastavenia cookies