Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2008

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici  za rok 2008

27. 12. 2008

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

       Rok 2008 sa blíži k svojmu záveru a je tu čas na hodnotenie činnosti našej dobrovoľnej hasičskej organizácie za toto uplynulé obdobie a zároveň, aby sme si vytýčili úlohy na rok 2009.

 

       V správe za rok 2007 bola spomenutá posledná rozlúčka so štyrmi našimi členmi a ani rok 2008 nebol veselší. Začiatkom mája sme sa rozlúčili s Jožom Nemcom a nedávno, 18. decembra, s Ferom Sekelským. Obaja boli ešte mladí, hasičmi boli viac ako 30 rokov. Rozlúčili sme sa s nimi dôstojne v rovnošatách.

 

       Hlavne aj vďaka novým členom, ktorí boli prijatí a do hasičského zboru v roku 2007 má naša základná organizácia k dnešnému dňu  58 členov, bez žien. Verím, že v tomto členskom zložení sa bude naša činnosť naďalej rozvíjať.

 

       Tri roky, t. j. 2005, 2006 aj 2007 za sebou sme sa stali víťazmi v súťaži aktivity okrsku   č. 4 a za rok 2007 sme v okrese skončili na peknom štvrtom mieste.

 

       Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok je naša obec rozdelená do 5 častí, v ktorých sa prehliadky vykonávajú minimálne raz za 5 rokov. V roku 2008

boli prehliadky vykonané od čísla domu 301 po 400 a hlásenie o prevencii bolo zaslané na okresný výbor DPO.

 

       Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne, vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych odvetviach hlavne mimo okres.

 

       Súťaž požiarnych družstiev bola organizovaná celookresne 22. júna v Malom Lipníku. Zostaviť požiarne družstvo sa nám znova nepodarilo a teda do budúcnosti je jasná úloha – nájsť a vycvičiť našich členov v požiarnych športoch, aby sme sa vrátili na pozície, ktoré sme v minulosti zastávali.

Súčasne v ten deň boli v našej obci primície novokňaza Paľa Fedorka, takže niektorí hasiči sa podieľali aj na príprave a organizovaní tejto slávnosti.

 

       Na výbornej úrovni je práca s mládežou a deťmi základnej školy. Túto mládež nám je treba podchytiť aj vo vyššom veku po skončení „plameňackého“ veku a len takto môžeme súťažiť v kategóriách dorastencov a potom aj mužov. S deťmi veľký kus práce stále odvádza ich cvičiteľ Rudo Krajger. Na okresnej súťaži v mesiaci jún sme sa síce so žiakmi nezapojili do súťaže, ale všetko sme si to vynahradili 6. novembra na okresnej halovej súťaži, ktorú pravidelne a na vysokej úrovni organizujeme v spolupráci so základnou školou v miestnej telocvični.

 

Získali sme prvé miesto a tým aj veľký putovný pohár starostu obce. Druhé družstvo skončilo na siedmom mieste.

Krásne poháre do súťaže venovala obec  Plavnica na čele so starostom p. Rasťom Grichom, telocvičňu poskytla základná škola vedená riaditeľom Mgr. Jánom Bobuľským. Týmto

im patrí veľké poďakovanie.

Obaja umožnili štartovať družstvu chlapcov na Okresnej súťaži mladých požiarnikov v Bardejove, kde sme obsadili pekné druhé miesto.

      Základom našich úspechov pri práci s deťmi je dobrá spolupráca s obecným úradom a základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi družstva p. Hnatovi a veľkú pomoc

pri príprave akcie nám poskytuje aj p. Martin Žoldák, za čo mu  chcem zvlášť poďakovať.

       V budúcnosti nám treba pokračovať v úprave požiarnej zbrojnice, v obnove požiarnej techniky v spolupráci s obecným úradom.

 

       Z ďalších akcií, ktoré nás čakajú v roku 2009

-         organizácia krížovej cesty na Veľký piatok

-         stráž pri Božom hrobe a procesia Vzkriesenia

-         organizovanie ďalšieho ročníka okresnej halovej súťaže mladých požiarnikov

 

      V roku 2008 sme dosiahli dobré výsledky, ale stále je čo vylepšovať, zefektívniť našu činnosť.

     Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2009 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica