Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2014

 Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2014

04. 01. 2015

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

Len nedávno sa skončil rok 2014 a tak po roku znovu hodnotíme na VČS činnosť našej dobrovoľnej organizácie za uplynulé obdobie.

Členskú základňu ku dnešnému dňu tvorí 68 členov, medzi nimi aj jeden člen, ktorý je držiteľom čestného titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“. Na poslednej ceste sme sa rozlúčili s naším najstarším členom, Jánom Štupákom, ktorý bol hasičom od roku 1958, teda 55 rokov.

Pri osobnom výbere členských príspevkov sa rozprávame so všetkými členmi o našej práci, o vzťahu k našej organizácii, činnosti v nej.

Máme za to, aby naša hasičská organizácia bola kvalitná nielen do počtu členov, ale hlavne pri plnení úloh plánovaných, ale aj mimoriadnych, na pomoc občanom obce. Členské príspevky vždy odovzdávame po VČS na okresný výbor DPO, kde pravidelne odosielame aj písomné materiály o našej činnosti v priebehu roka.

Rok 2014 bol pre našu činnosť veľmi významný. Už na minulej VČS sa spomínala spolupráca s hasičmi z Poľskej republiky. A tak 4. mája 2014, na sviatok nášho patróna sv. Floriána, bola v Poľsku podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci s OSP BRZEZNA, ktorá sa postupne začala napĺňať. Poľskí priatelia nás navštívili už začiatkom roka 2014 na VČS 03. 01. 2014 a my sme následne boli na ich hodnotiacej schôdzi, konanej 19. 01. 2014.

V roku 2014 bol vládou SR schválený „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“. K príslušnému zaradeniu bolo možné žiadať aj o dotáciu na techniku, školenia, výzbroj a výstroj z prostriedkov DPO SR.

 

Našej ZO boli poskytnuté dotácie vo výške 3000 € a 2000 €, ktoré sa využili na nákup potrebnej výstroje a výzbroje.

Aj v tomto roku podáme žiadosť o dotáciu, ktorú využijeme na odbornú prípravu členov DHZ, zakúpenie niekoľkých oblekov a na ďalšie potrebné veci.

Preventívne protipožiarne prehliadky sú vykonávané pravidelne. V jednotlivých objektoch sa robia raz za 5 rokov. V roku 2014 boli kontrolované domy a prevádzky od čísla domu 1 po 100. Hlásenie o preventívno-kontrolnej činnosti bolo zaslané na OV DPO. Kontroly sú zaznamenané do záznamníkov a prípadné nedostatky sú v spolupráci s obecným úradom navrhnuté na odstránenie.

Pri príležitosti sviatku nášho patróna, sv. Floriána, sa naši členovia zúčastnili sv. omše individuálne. Spoločné organizovanie tejto akcie je náročné, keďže veľa našich členov pracuje v rôznych firmách, mimo okres a študenti majú študijné povinnosti.

29. 06. 2014 sme sa zúčastnili okresnej súťaže v kategórii „muži“. Po rokoch sa nám podarilo obsadiť prvé miesto a postúpiť na krajské kolo do Pečovskej Novej Vsi. Tam sa nám už nedarilo a obsadili sme 8. miesto.

Roky sa nám nedarí zostaviť družstvo do letnej súťaže PLAMEŇ. V novembri organizujeme halovú súťaž mladých hasičov. Po niekoľkých neúspešných rokoch, keď sme ešte v roku 2010 natrvalo získali putovný pohár starostu obce, naše družstvo chlapcov získalo znovu prvé miesto.

V decembri bolo naše družstvo chlapcov na súťaži v Bardejove, kde sa im až tak nedarilo, hlavne v uzlovej štafete, ale získali nové skúsenosti, ktoré môžu využiť v tomto roku, keďže ešte nekončia ZŠ.

Poďakovanie patrí starostovi obce Rastislavovi Grichovi za venovanie pohárov do súťaže, riaditeľke školy Mgr. Miriam Vyparinovej za poskytnutie priestorov a aktívne sledovanie súťaže, Rudolfovi Krajgerovi za prípravu žiakov a organizáciu halovej súťaže a Martinovi Žoldákovi za prípravu občerstvenia pre súťažiacich, vedúcich družstiev a rozhodcov a hlavne za prípravu pohostenia pre našich priateľov z družobného BRZEZNA.

Základom dobrej činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru je spolupráca s obecným úradom i základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi roľníckeho družstva Ing. Ľubomírovi Hnatovi. Za starostlivosť o  hasičské vozidlo IVECO DAILY, ktoré sme dostali v apríli 2010 a postupne sa vybavilo príslušenstvom a tiež za veľkú pomoc pri organizovaní všetkých akcií sa chcem zvlášť poďakovať Martinovi Žoldákovi.

Celkovú činnosť hasičských organizácií vyhodnocuje okresný výbor na základe odoslaných materiálov z jednotlivých akcií počas celého roka. Za rok 2014 budú výsledky známe až na jarnej IMZ.

V roku 2015 ako aj v ďalších rokoch budeme rozvíjať spoluprácu s obecným úradom. Hasičské vozidlo nám bude slúžiť na pomoc občanom v rôznych oblastiach.

Ďalej budeme pokračovať v náboženských akciách, usmerňovaní dopravy počas krížovej cesty, stráž pri Božom hrobe a iných akciách.

Zúčastníme sa okrskovej okresnej súťaže pripravenosti hasičských družstiev, prípadne aj pohárových súťaží. Vytvoríme protipovodňové hliadky a v novembri zorganizujeme ďalší ročník halovej súťaže mladých hasičov.

V roku 2014 sme dosiahli dobré výsledky. Postupne sa dovybavilo hasičské vozidlo, ktoré je pre našu činnosť veľkým prínosom.

Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2015 popriať pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

 

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica

 

Nastavenia cookies