Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2005

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici  za rok 2005

 

27. 12. 2005

 

Vážení priatelia požiarnici, milí hostia!

 

      Pokračujeme v pravidelnom stretávaní sa na konci ďalšieho roka, aby sme zhodnotili činnosť našej dobrovoľnej organizácie, dnes za rok 2005, a vytýčili si úlohy na rok 2006.

Ku dnešnému dňu má naša organizácia 55 členov, bez žien. Získali sme jedného nového člena, ktorý by mal byť prínosom pre našu prácu, ale žiaľ, rozlúčili sme sa na poslednej ceste až s dvoma našimi členmi. Prvým bol starosta obce Vincent Kupec. Zomrel iba 57-ročný a druhým jeden z najstarších členov – Jozef Mudrík.

 

      Pri hodnotení aktivity DHZ za rok 2005 sme dosiahli výborné výsledky. V okrsku

č. 4 sme zvíťazili a za celý okres sme obsadili 5. miesto.

 

      Pre vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok je naša obec rozdelená

do 5 častí, v ktorých sa prehliadky vykonávajú minimálne raz za 5 rokov.

      V roku 2005 boli preventívne prehliadky vykonané v 100 obytných domoch. Hlásenie o prevencii bolo zaslané na okresný výbor DPO.

 

      Ani tento rok sme sa nezúčastnili organizovane na sv. omši pri príležitosti sviatku nášho patróna, sv. Floriána.

      Organizovanie tejto akcie nie je jednoduché, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych oblastiach, aj mimo okres.

 

      Okrsková súťaž požiarnych družstiev sa konala v Malom Lipníku. Znovu sa nám podarilo zostaviť iba družstvo CO, t. j. nad 35 rokov. Skončili sme iba druhí, za Malým Lipníkom, ktorý takisto súťažil len v tejto kategórii.

      V budúcnosti je potrebné podchytiť mladých chlapcov, aby zostavili družstvo dorastencov a tak pokračovali v dobrej tradícii požiarnických športových úspechov našej obce.

 

      Dobré meno našej obci robia a výrazné úspechy dosahujú mladí požiarnici na čele s ich vedúcim cvičiteľom Rudom Krajgerom. Aj tento rok bol pre nich veľmi úspešný a rozšírili zbierku pohárov a diplomov.

 

      Na okresnej súťaži 18. 06. 2005 v Podolínci získali žiaci pohár za druhé miesto. Svoju dobrú trénovanosť potvrdili aj na okresnej halovej súťaži, ktorú už pravidelne organizujeme v Plavnici. Tá sa konala 10. novembra v školskej telocvični. Naši žiaci skončili na prvom, druhom a ôsmom mieste. 09. 12. sme sa zúčastnili halovej súťaže v Bardejove. V celkovom hodnotení sme skončili na druhom a piatom mieste z 36 štartujúcich družstiev.

 

      Tu sa treba poďakovať za trénovanie žiakov veliteľovi p. Rudovi Krajgerovi, v ústrety nám veľmi vyšiel riaditeľ školy p. Bobuľský a finančne nám pomohol obecný úrad so starostom p. Rybovičom.

 

      Z ďalších akcií spomeniem:

-         organizácia Krížovej cesty na Veľký piatok

-         stráž pri Božom hrobe a procesii Vzkriesenia

-         sprievod v rovnošatách – sviatok Božieho tela

-         pomoc pri výzdobe obce na primície

-         zabezpečenie bezpečnosti premávky pri primičnom sprievode

 

      Dosiahli sme dobré výsledky, vieme, kde sme mali problémy a čo je nám treba vylepšovať.

 

      Na záver vám všetkých chcem poďakovať za prácu v našej hasičskej organizácii a do roku 2006 popriať pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov. 

 

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica