Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2004

  Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici  za rok 2004

 

         27.12. 2004

Vážení priatelia požiarnici, milí hostia!

 

 

 

      Začína byť pravidlom naše stretávanie koncom roka, aby sme zhodnotili činnosť našej dobrovoľnej organizácie, dnes za rok 2004, a vytýčili si úlohy na rok 2005. Ku dnešnému dňu má naša organizácia 56 členov, bez žien. Došlo k úbytku dvoch členov, ktorí nemajú záujem ďalej pracovať alebo byť členmi našej ZO, ale do našich radov sme prijali nového, veľmi aktívneho člena, ktorý bude pre našu činnosť prínosom.

 

      Preventívne protipožiarne prehliadky v roku 2004 boli vykonané podľa plánu v  100 obytných domoch. Už roky je pri preventívnych prehliadkach najaktívnejší Fero Hamborský, za čo mu patrí úprimné poďakovanie. Podľa plánu je obec rozdelená do 5-tich častí a preventívne prehliadky sa tam konajú minimálne raz za päť rokov.

 

      Tento rok sme sa nezúčastnili organizovane na sv. omši pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána. Organizácia tejto akcie nie je jednoduchá, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych oblastiach, aj mimo okresu.

 

      Okrsková súťaž požiarnych družstiev bola v Hromoši. Naša organizácia pomáhala pri jej organizovaní, keďže v Hromoši  nemali skúsenosti s organizovaním súťaže. Znovu sa nám podarilo postaviť iba družstvo CO, t. j. nad 35 rokov. V okrsku sme zvíťazili a časom  sme celkovo v okrese skončili na druhom mieste.

 

      Väčšiu radosť nám robia mladí požiarnici na čele s ich vedúcim cvičiteľom Rudom Krajgerom. Tento rok bol pre nich veľmi úspešný a zbierka pohárov sa rozrástla. Hoci

po okresnej súťaží 29. 05. 2004 sme skončili na 4. mieste (konala sa v Chmeľnici), len pár sekúnd od pohára, potom sa už  ukázali schopnosti a trénovanosť našich žiakov.

 

      Na pohárovej súťaži v Malom Lipníku 01. 07. 2004 obsadili 2. miesto. Svoju silu potvrdili aj na halovej súťaži, ktorú sme organizovali v školskej telocvični. Tu skončili

(mali sme 3 družstvá) na prvom, druhom a štvrtom mieste. Boli sme pozvaní aj na halovú súťaž do Bardejova. Súťažili sme síce ako „mimo súťaž“, ale podľa získaných časov v celkovom hodnotení by sme boli prví aj tretí a to víťazom pred druhým družstvom Bardejova s veľkým náskokom.

 

      Tu sa treba poďakovať za trénovanie chlapcov veliteľovi Rudovi Krajgerovi, v ústrety nám vyšiel riaditeľ školy a finančne veľmi pomohol aj starosta obce p. Kupec.

 

      Z ďalších akcií spomeniem:

- zabezpečenie bezpečnosti premávky pri primičnom sprievode

- organizácia Krížovej cesty na Veľký piatok

- stráž pri Božom hrobe a procesia Vzkriesenia

- organizácia sviatku Božieho tela – sprievod v rovnošatách

 

      Dosiahli sme pekné výsledky, vieme, kde sme mali problémy a čo nám treba vylepšovať.

 

      Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej hasičskej organizácii a do roku 2005 popriať pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

 

 

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica