Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2017

 

 

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2017

 

Vážení priatelia, hasičky, hasiči, milí hostia!


       
Dnešnou VČS, na ktorej hodnotíme činnosť za rok 2017, vstupujeme do významného roka 2018, v ktorom si pripomenieme a oslávime 100 rokov od založenia dobrovoľného hasičského zboru v Plavnici. Všetka naša činnosť počas tohto roka sa bude niesť v znamení našej storočnice.
       Rok 2016 bol prelomovým pri rozšírení členskej základne. K 70 členom pribudli ďalší tridsiati a ku dnešnému dňu má naša ZO 100 členov, z toho 15 žien (dievčat). Tým sme sa zaradili v počte členov na druhé miesto v okrese. Medzi nimi máme aj jedného zaslúžilého člena DPO SR, p. Fröhlicha Jána. Už minulý rok ukázal veľké aktivity hlavne v hasičských súťažiach, na ktorých sa naše družstvá v rôznych kategóriách zúčastnili. 
      Výber členských príspevkov a ich odovzdanie na územný výbor DPO je dlhoročne stopercentný, čo potvrdzuje aj vzťah členov k našej základnej organizácii. Takisto pravidelne zasielame aj písomné materiály o našej činnosti v priebehu roka. Dôležitou úlohou je, aby naša hasičská organizácia bola nielen veľká do počtu členov, ale aby aktívne pôsobila pri plnení plánovaných úloh,    pri mimoriadnych udalostiach na pomoc občanom obce. 
      Spolupráca s hasičmi z Poľskej republiky sa úspešne rozvíja už štvrtý rok. Delegácia z PR sa zúčastnila našej VČS. My sme im návštevu v Brzezne oplatili 22. 01. 2017. Tak sa 04. 02. naši mladí hasiči zúčastnili súťaže v PR, kde dosiahli dobré výsledky. Spolu sme oslavovali aj sviatok nášho patróna, sv. Floriána, 06. 05. 2017, na sv. omši v Poľsku, slávnostným nástupom a spoločným posedením. Priatelia z Poľska sa zúčastnili na našej halovej súťaži mladých hasičov, ktorú pravidelne organizujeme v našej telocvični. 
     Od roku 2014, kedy bol Vládou SR schválený „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“, dostávame od štátu dotáciu na techniku, školenia, výstroj a výzbroj z prostriedkov DPO SR. V roku 2016 to bolo 2 000 € a v minulom roku 3 000 €. Žiadosť o dotáciu sme podali aj na rok 2018. 
      Pravidelne vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky. Nový preventivár p. Fedorko dôsledne prepracoval písomné materiály a dokumentáciu o prehliadkach. Tým sa preventívne prehliadky vykonali až koncom rok a to v rodinných domoch č. 1 až 100. Kontroly boli zaznamenané do záznamníkov a prípadné nedostatky budú riešené v spolupráci s obecným úradom. 
      Sviatok nášho patróna, sv. Floriána, sme oslávili spolu s poľskými priateľmi v Poľsku. Ďalší naši členovia sa zúčastnili sv. omše individuálne. 
      Veselšie je pri hodnotení športových hasičských súťaží. Boli roky, kedy sme mali problém zostaviť aspoň 1 družstvo na jednu súťaž v roku. V roku 2016 sme boli na 3 súťažiach a v minulom roku na ešte viacerých a vo viacerých kategóriách. Na okrskovej súťaži v Malom Lipníku, 11. 06., sme získali prvé miesto v kategóriách muži, ženy, dorast. Horšie sme dopadli na okresnej súťaži v Čirči, 18. 06., kde muži skončili na 7., ženy na 3., dorastenci na 5. a dorastenky na 2. mieste, bez ďalšieho postupu na krajské kolo. 
      V ďalších mesiacoch sme sa zúčastňovali pohárových súťaží v okrese. 22. 07. sme organizovali 1. ročník súťaže o pohár starostu obce. Organizácia súťaže bola na vysokej úrovni, ale výsledkom bolo sklamanie z 9. a 11. miesta.   06. 08. v Hniezdnom skončili ženy na 3. a muži na 15. mieste. 13. 08. v Sulíne -  ženy na 2. a muži na 4. mieste.   27. 08. – Veľký Lipník – ženy druhé, muži na 8. mieste.  02. 09. – Šambron – ženy aj muži na druhom mieste. 
         Na zlepšenie výsledkov súťaží sa naši hasiči rozhodli okrem usilovnejších tréningov zabezpečiť aj výkonnejšiu techniku, športovú striekačku, hadice. Oslovili sponzorov a aj s pomocou obecného úradu by už v roku 2018 sa to mohlo prejaviť na výsledkoch. 
      Mladí hasiči sa 04. 02. 2017 zúčastnili na súťaži v Poľsku, 13. 08. na súťaži v Jarabine, kde chlapci obsadili druhé miesto. 
16. 11. sme organizovali 17. ročník okresnej halovej súťaže mladých hasičov v telocvični základnej školy. V kategórii chlapcov sme obsadili prvé a druhé miesto, dievčatá skončili na šiestom mieste. 
01. 12. sa dve družstvá zúčastnili aj halovej súťaže v Bardejove, kde obsadili ôsme a deviate miesto. Tu sa treba poďakovať ich vedúcim, Matúšovi Kyseľovi a Ferovi Krajgerovi. 

 

      Zúčastnili sme sa aj taktických cvičení. 

31. 03. 2017 bolo pravidelné cvičenie v areáli MŠ a ZŠ v obci Kyjov, ktorého   sa zúčastnili 6 hasiči s vozidlom IVECO DAILY spolu so 4 DHZ obce okresu SL. 
09. 06. 2017 bolo cvičenie krízového manažmentu v obci Vyšné Ružbachy. Zúčastnili sa ho aj 4 naši hasiči a ďalší 4 DHZ obce okresu SL a HaZZ SL. 
17. 11. 2017 sa uskutočnilo taktické cvičenie v obci Plaveč – závoda, miestna časť obce Plaveč, hrad Plaveč, zúčastnili sa ho 4 naši členovia a 5 DHZ obce okresu SL. 
      Celkovú činnosť hasičských organizácií vyhodnocuje územný výbor na základe odoslaných materiálov z jednotlivých akcií počas celého roka. Výsledky za rok 2017 budú známe až na jarnom IMZ, ktoré sa bude konať v Hromoši. V roku 2017 jarné zasadnutie IMZ bolo u nás a jesenné v Údole. 
      Na našu činnosť má vplyv aj dobrá spolupráca so školou a s obecným úradom. Pokračovali sme v náboženských akciách, stojkach pri Božom hrobe, procesii slávneho vzkriesenia. 
      Rok 2018 bude pre našu hasičskú organizáciu veľmi zaujímavý a máme sa na čo tešiť. Budeme plniť úlohy schválené na VČS, rozvíjať spoluprácu s obecným úradom.
      Je nám treba zlepšiť brigádnické aktivity. Techniku budeme využívať na službu občanom, chrániť ich životy a majetky. 
      Naďalej budeme pokračovať v náboženských akciách. Zúčastníme sa súťaže pripravenosti hasičských družstiev, ako aj pohárových súťaží. 
      Oslavy 100 rokov založenia DHZ v Plavnici začnú 5. mája 2018 o 10:00 hod. svätou omšou. Výbor DHZ už začal s prípravou na túto slávnosť a postupne bude oslavy organizačne upresňovať. 
      Koncom júla budeme organizovať druhý ročník súťaže o pohár starostu obce. 
      V novembri zorganizujeme ďalší – 18. ročník – halovej súťaže mladých hasičov. Budeme rozvíjať spoluprácu s priateľmi z Poľskej republiky.    
      V roku 2017 sme dosiahli dobré výsledky. Za prácu v našej dobrovoľnej organizácii sa chcem poďakovať p. Žoldákovi, p. Krajgerovi, p. Matúšovi Kyseľovi, vodičom hasičského auta, ale aj vám všetkým, ktorí ste členmi našej organizácie. 
      Do roku 2018 vám všetkým prajem pevné zdravie a veľa športových, pracovných i osobných úspechov.                            
     
 

Ing. Štefan Kyšela        

predseda DHZ Plavnica