Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2011

 

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2011

27. 12. 2011

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

Rok 2011 sa blíži k svojmu záveru a je tu čas na hodnotenie činnosti našej dobrovoľnej hasičskej organizácie za uplynulé obdobie a určenie úloh na rok 2012.

 

V roku 2012 uplynie päťročné obdobie činnosti orgánov zvolených v roku 2007 a preto aj my pristúpime k voľbe nového výboru nášho DHZ na ďalších päť rokov.

 

Je potešiteľné, že naše rady rozširujú mladí ľudia. V roku 2011 sme prijali šiestich mladých hasičov a stav členskej základne ku dnešnému dňu je 75 členov bez žien. Smutná bola rozlúčka s tromi našimi mladými členmi. Za necelý mesiac od nás odišli Andrej Hamborský, 21. 07. vo veku 56 rokov, 22. 07. František Mucha – 54 rokov a 12. 08. Štefan Chovanec – 52 rokov, ktorých sme odniesli na miesto posledného odpočinku a rozlúčili sa s nimi v rovnošatách za zvukov sirény hasičského vozidla.

 

Preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré sa musia robiť minimálne raz za 5 rokov, vykonávame pravidelne. V roku 2011 boli kontrolované domy a prevádzky od č. d. 401 do posledného čísla. Hlásenie o preventívno – kontrolnej činnosti bolo odoslané na OV DPO. Zistený stav sa zapisuje do záznamníkov, v spolupráci s obecným úradom vyhodnocuje a kontroluje sa odstránenie zistených nedostatkov.

 

Pri príležitosti sviatku nášho patróna, sv. Floriána, sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych firmách, ktoré majú svoje aktivity aj mimo okres.

 

 

Nové hasičské vozidlo IVECO DAILY nám dopomohlo k tomu, že po niekoľkých rokoch sme sa zúčastnili okresnej súťaže pripravenosti požiarnych družstiev. Mladí hasiči vytvorili dve družstvá, mužov aj dorastencov. Na súťaži v Novej Ľubovni dorastenci dosiahli pekné 3. miesto (zo 6) a muži skončili 9. (z 10). Nové skúsenosti zo súťaže sme získali aj účasťou na pohárových súťažiach – 24. 07. v Novej Ľubovni a 07. 08. v Hniezdnom, kde sme nedosiahli popredné umiestnenie, o to viac však získali nové poznatky o smerovaní hasičských športov.

 

Požiarna ochrana nie je iba o požiaroch. K živelným pohromám patria aj povodne. Po „veľkej vode“ v roku 2010 sme už v apríli v spolupráci s obecným úradom pracovali na stratégii eliminovať škody pri prípadných ďalších povodniach. To nám pomohlo pri silných dažďoch 15. 07. a potom hlavne 20. a 21. 07., kde naši členovia hliadkovali s vozidlom na kritických miestach vodného toku Šambronka a tak sa potom organizovali záchranné práce.

 

Na výbornej úrovni je práca s mládežou a deťmi základnej školy. Pravidelne organizujeme halovú súťaž mladých hasičov v telocvični. 10. 11. 2011 to bol už 11. ročník. Po úspešných rokoch sme zostavili iba jedno družstvo a aj to sklamalo 7. miestom. Roky sme získavali popredné umiestnenia, v roku 2010 aj putovný pohár starostu obce. V ďalšom období je treba viac času venovať mladým žiakom a získavať ich pre hasičský šport.

 

Poďakovanie patrí starostovi obce p. Grichovi za venovanie pohárov do súťaže, ako aj riaditeľovi ZŠ, ktorý nám ochotne poskytuje priestory telocvične na nácvik, ako aj samotnú súťaž.

 

Základom dobrej činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru je spolupráca s obecným úradom, základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi Roľníckeho družstva – p. Hnatovi a veľkú pomoc pri organizovaní akcií nám poskytuje aj p. Martin Žoldák, za čo sa mu chcem zvlášť poďakovať.

 

V ďalších rokoch v spolupráci s obecným úradom budeme využívať nové hasičské vozidlo efektívne na pomoc občanom v rôznych oblastiach života.

 

 

 

Z ďalších akcií, ktoré nás čakajú v roku 2012:

 

  • organizácia krížovej cesty na Veľký Piatok

  • stráž pri Božom hrobe a proces Vzkriesenia

  • organizácia 12. ročníka okresnej halovej súťaže mladých hasičov

 

V roku 2011 sme dosiahli dobré výsledky. Postupne sa vybavilo nové hasičské vozidlo a pre našu činnosť bude veľkým prínosom a v budúcnosti môžeme rozširovať a vylepšovať našu činnosť.

 

Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2012 popriať pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

 

 

 

 

Ing. Štefan Kyšela

predseda DHZ

 

 

 

Nastavenia cookies