Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2012

 

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici

za rok 2012

 

                                                                                                                                                                                           04. 01. 2013

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 Prežili sme rok 2012 a dnes je tu čas na hodnotenie činnosti našej dobrovoľnej hasičskej organizácie za uplynulé obdobie a určenie úloh na rok 2013.

   Členskú základňu ku dnešnému dňu tvorí 74 členov, za ktorých odvádzame členské príspevky na okresný výbor. V marci sme sa rozlúčili s dlhoročným členom Ladislavom Vojtekom, ale počas roka sme neprijali nového člena. Pri osobnom výbere členských príspevkov sa rozprávame s členmi a vzťahu k našej organizácii tak, aby naša hasičská organizácia bola kvalitná, nielen do počtu členov, ale hlavne v práci pri plnení úloh.

   Preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré je potrebné robiť minimálne raz za 5 rokov vykonávame pravidelne. V roku 2012 boli kontrolované domy a prevádzky od čísla domu 201 po 300. Hlásenie o preventívnej kontrolnej činnosti bolo odoslané na OVDPO. Zistený stav sa zapisuje do záznamníkov, v spolupráci s obecným úradom vyhodnocuje a kontrolu sa odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže veľa našich členov pracuje v rôznych firmách, ktoré majú svoje pracovné aktivity aj mimo okres. 

 

Nové hasičské vozidlo IVECO DAILY, ktoré sme dostali v apríli 2010 je už vybavené príslušenstvom a pomáha nám pri rôznych akciách. 

 

Rok 2012 bol nepostupový a tak sme sa zúčastnili iba obvodnej súťaže, ktorá sa konala v Malom Lipníku 22. 07. 2012, kde sme časom 50,61 s obsadili 8. miesto. Verím, že v tomto roku sa zúčastníme viacerých súťaží (aj pohárových) a získame dostatočné zručnosti pri práci s hasičskou technikou.

Po desiatich rokoch sa zhoršila práca s mládežou. Nedarí sa nám zostaviť družstvo do letnej súťaže PLAMEŇ a už druhý rok sa nám nedarí ani v halovej súťaži, ktorej 12. ročník sme organizovali 8. novembra 2012. V roku 2010 sme získali putovný pohár starostu obce, ale ďalšie roky sme skončili na siedmom a minule až na 10. mieste. Máme čo vylepšovať, hlavne získať žiakov na cvičenie, lebo našou snahou je znovu dosahovať popredné umiestnenia. 

 

 

Poďakovanie patrí starostovi obce p. Grichovi za venovanie pohárov do súťaže, riaditeľovi školy p. Bobuľskému, ktorý nám ochotne poskytol priestory telocvične, p. Krajgerovi za cvičenie žiakov a organizáciu halovej súťaže, ako aj p. Žoldákovi za pomoc pri občerstvení po súťaži. 

 

Základom dobrej činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru je spolupráca s obecným úradom, základnou školou. Podporu máme aj v predsedovi Roľníckeho družstva, p. Hnatovi, a veľkú pomoc pri spravovaní techniky, ako aj organizácii akcii máme v p. Martinovi Žoldákovi, za čo sa mu chcem zvlášť poďakovať.

 

Celkovú činnosť hasičských organizácii vyhodnocuje okresný výbor na základe odoslaných materiálov počas celého roka. Za rok 2012 budú výsledky známe až na jarnej IMZ. 

V roku 2011 sme skončili na 1. mieste v okrsku č. 4, ale krajšie je 4. miesto v rámci celého okresu. 

V roku 2013, ako aj v ďalších rokoch budeme rozvíjať spoluprácu s obecným úradom, využívať nové hasičské vozidlo na pomoc občanom v rôznych oblastiach.

  Ďalej budeme pokračovať v náboženských akciách, usmerňovaní dopravy počas krížovej cesty a iných akciách, stráž pri Božom hrobe. Zúčastnili sa obvodnej okresnej súťaže pripravenosti hasičských družstiev, prípadne aj pohárových súťaží. Vytvoríme protipovodňovú hliadku a v novembri zorganizujeme ďalší ročník halovej súťaže MH.

V roku 2012 sme dosiahli dobré výsledky. Postupne sa dovybavovalo nové hasičské vozidlo, ktoré je pre našu činnosť veľkým prínosom. 

 

Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2013 popriať pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Kyšela

                                                                                                    predseda DHZ Plavnica