Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1/2018 13.8.2018 V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy... VPMJ s. r. o. 47 226 412  24,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoD z 27.04.2018 11.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s.r.o. 47 226 412  116,369.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5,420.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 28.8.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým... B-PLA, s. r. o. 46728210  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2952023 5.6.2023 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Triedený zber... BOJASTAV spol. s r.o. 46550526  214,368.31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ16102023 16.10.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Modernizácia základnej školy... BDV Trade, s.r.o. 46056262  71,251.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2015 Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - realizácia kompletného externého manažmentu projektu:... MJM Group s. r. o. 45541558  980.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPs zo dňa 12. 11. 2020 23.11.2020 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi. MK hlas, s. r. o. 45352305  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.2.2017 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť 44948867  620.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská , 10.10.2018 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... Boržík & partners, s. r. o. 44948867  620.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 25.2.2014 Zmena článku VIII, bodu 3 Mandátnej zmluvy č. RB201103 zo dňa 06. 04. 2011 RamontBuilding s. r. o., Prešov 44873905  0.00  
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská D 20922 3.10.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, produkt: BIZNIS so zľavou vo výške 7 % z... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská D plyn 4.10.2023 Odberateľ a Dodávateľ (ďalej aj ako "zmluvné strany") sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej... Východoslovenská energetika a. s. 44483767  68.82 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská DkZozdP 7.3.2024 Odberateľ sa zaväzuje počas doby trvania zmluvy odoberať od dodávateľa plyn vo svojich... Východoslovenská energetika a. s. 44483767  54.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 111021 11.10.2021 Projektová činnosť - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre... PETREK ARCHITECTS s.r.o. 44322178  34,440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2013 Zmluva o združenej dodávke plynu - odberné miesto Plavnica 74 a Plavnica 121 RWE Gas Slovensko, s. r. o., Bratislava 44291809  35.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.1.2016 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou... RWE Gas Slovensko, s. r. o. 44291809  33.00 EUR 
Nastavenia cookies