Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2021-72/36 28.3.2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  449,176.55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 12.9.2023 Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810   
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2021-72/36/458 12.12.2023 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke-predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 2 12.12.2023 Dohoda zmluvných strán na zmene - Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa ruší a... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 4624 12.6.2024 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu akceptovanej menej významnej zmeny spočívajúcej v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 24.9.2021 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40321975  1,154.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.11.2013 Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby 40291952  6,591.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 13102023 16.10.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Modernizácia základnej školy... František Hvizda-HM-comp 40 692 990  41,016.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS MOM 21.1.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe §269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  50.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RZoPS - MOM 11.2.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  50.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNP č.1 1.6.2020 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 37872923  5.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.5.2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  39,887.39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.9.2014 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  76,474.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2017 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  7,428.07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.10.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevod správy dlhodobého hmotného majetku obce Plavnica. Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  139,619.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSMO 30.10.2020 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok Základná škola s materskou školou Plavnica 37872915  163,018.34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z1472021 11.8.2021 Zmluva o zverení majetku obce do správy - vlastník zveruje správcovi do správy dlhodobý... Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  122,704.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 558/2016/OK 29.7.2016 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 475/2017/OK 8.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1,250.00 EUR 
Nastavenia cookies